Nie można mówić o zorganizowanej części firmy, gdy budynek jest niewykończony i nie pełni funkcji użytkowej – orzekł NSA. Sąd odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C – 444/10), z którego wynikało, co należy rozumieć pod pojęciem przekazania całości lub części aktywów. Obejmuje ono przekazanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo zdolne prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą – wyjaśnił TSUE.
Sprawa dotyczyła wspólników spółki cywilnej, którzy kupili grunt z rozpoczętą na niej budową. Planowali założyć spółkę komandytową i wnieść do niej nieruchomość wraz z listami intencyjnymi, w których zobowiązali partnerów biznesowych do zawarcia umów najmu powierzchni biurowych oraz magazynowych w powstającym obiekcie. Planowali też wnieść pozwolenie na budowę oraz umowę z wykonawcą prac budowlanych. Wspólnicy uważali, że aport będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ przedmiotem zbycia będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 ust. 27e tej ustawy.
Dyrektor izby skarbowej stwierdził, że w tej sprawie nie są spełnione przesłanki z tego przepisu. Musiałby to być zespół składników materialnych i niematerialnych, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych.
WSA w Gdańsku potwierdził to stanowisko. Orzekł, że nieruchomość gruntowa wraz z wnoszonym budynkiem, pozwoleniem na budowę, umową z wykonawcą oraz listami intencyjnymi nie spełniają definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jest to zbiór elementów należących do tych samych właścicieli, ale niepełniących żadnej roli w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa – stwierdził sąd. Podkreślił, że przedsiębiorstwo z zasady zmierza do realizacji określonych zadań gospodarczych, natomiast trudno wskazać zadanie, do którego realizacji może się nadać niewykończony składnik, będący w trakcie budowy.
Tego samego zdania był NSA. Orzekł, że w tej sprawie nie mamy do czynienia z zespołem składników materialnych i niematerialnych, brak jest też wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego. Nie jest też spełniony warunek najważniejszy – nie jest to zespół składników, który może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące określone zadania gospodarcze, które dotychczas byłyby przez taki zespół realizowane. NSA odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C – 444/10), z którego wynikało, co należy rozumieć pod pojęciem przekazania całości lub części aktywów. Obejmuje ono przekazanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo zdolne prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą – wyjaśnił TSUE.
W tej sprawie – stwierdził NSA – niewykończony budynek nie może pełnić roli użytkowej. Nie mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i w związku z tym transakcja nie jest zwolniona z VAT – orzekł sąd.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 czerwca 2015 r., sygn. akt I FSK 572/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia