Rolnik, który udostępnia letnikom maksymalnie pięć pokoi, może skorzystać ze zwolnienia z PIT. Przy większej liczbie pomieszczeń można zastosować kartę podatkową. Natomiast przy wynajmie mieszkań w bloku 8,5-proc. stawkę ryczałtu

Czy rolnik nie zapłaci PIT

Latem zamierzam wynajmować letnikom cztery pokoje w naszym gospodarstwie rolnym. Czy będę mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT?

TAK

O ile gospodarstwo leży na terenie wiejskim. Artykuł 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT określa warunki skorzystania z preferencji. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.
Z przepisu tego wynika, że podatnik uzyskujący dochody z wynajmu pokoi gościnnych skorzysta ze zwolnienia z PIT, jeżeli spełnione są następujące warunki:
najem dotyczy pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,
● budynki, w których znajdują się pokoje przeznaczone na wynajem, położone są na terenie wiejskim, w gospodarstwie rolnym. Chodzi tu o obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej,
● przedmiotem usług jest najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,
● liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.
Aby można było stosować zwolnienie podatkowe, wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Z preferencji nie skorzysta zatem rolnik, którego gospodarstwo jest położone na terenie miejskim. Podobnie będzie, gdy z pokoi będą korzystać osoby, które nie przebywają na wypoczynku, ale przykładowo firma wynajmuje je dla swoich pracowników. Nie ma też możliwości skorzystania ze zwolnienia przy najmie więcej niż pięciu pokoi, gdy np. każde z małżonków (mające współwłasność) wynajmuje po cztery pokoje. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 marca 2015 r. (nr IBPBI/1/415-1565/14/AP). Stwierdził, że gdyby było to możliwe, małżonkowie, którzy w istocie wynajmują (w ramach prowadzonych przez nich odrębnie działalności gospodarczych) pokoje gościnne w jedynym budynku mieszkalnym, mogliby dowolnie ustalać między sobą liczbę pokoi, którą będzie wynajmowało każde z nich (w ramach swojej działalności), tak aby jedno z nich mogło skorzystać ze zwolnienia. – Takie działalnie jest niedopuszczalne i zmierza do ominięcia prawa – podkreślił sąd.
Zwolnieniem z PIT są objęte usługi noclegowe oraz gastronomiczne. Dodatkowe usługi świadczone w gospodarstwie agroturystycznym jak nauka jazdy konnej, przejażdżki bryczką, kwalifikują się do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Należy je więc oddzielić od odpłatności za wynajem pokoi gościnnych oraz wyżywienie.
Dla działalności agroturystycznej zwolnionej z PIT nie jest wymagane prowadzenie dokumentacji dla celów podatku dochodowego.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Czy mogę stosować kartę podatkową

Mam dziewięć pokoi gościnnych, które zamierzam wynajmować turystom. Przy tym będę korzystać z pomocy rodziny. Czy mogę się rozliczać z fiskusem kartą podatkową?
TAK
Pod warunkiem, że pomagać będzie najwyżej dwóch pełnoletnich członków rodziny. Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania przy najmie jest to, że łączna liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 12, a podatnik nie zatrudnia więcej niż dwóch pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. Nie można również korzystać z pomocy osób niezatrudnionych lub innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Za te ostatnie ustawodawca uznaje czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do świadczonej usługi. Chodzi tu m.in. o usługi porządkowe, o które pyta czytelnik lub gastronomiczne. Inaczej jest w przypadku pomocy pośrednika przy wynajmie pokoi. Korzystanie z takich usług według organów podatkowych pozbawia prawa do karty podatkowej. A jest ona najprostszą formą rozliczeń z fiskusem działalności agroturystycznej. Osoby, które dopiero zakładają działalność, a chcą stosować kartę podatkową, muszą złożyć wniosek w tej sprawie przed rozpoczęciem prowadzenia biznesu lub dołączyć go do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Organ podatkowy ustala wysokość podatku w decyzji, przy czym w ciągu 14 dni od jej doręczenia podatnik może zrzec się zastosowania karty. Jeżeli jednak zdecyduje się na takie rozliczenia, to daninę może pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne (ale nie więcej niż 7,75 proc. podstawy jej wymiaru).
Do obowiązków podatnika na karcie podatkowej należy jedynie opłacanie ustalonego w decyzji podatku w terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 31 stycznia podatnicy są zobowiązani złożyć deklarację na formularzu PIT-16A.
Podstawa prawna
Art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).
Art. 29 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Czy można pomniejszyć przychód o opłaty

Podczas wakacji córki zamierzają wyjechać za granicę. W tym czasie chcę wynajmować ich pokoje. Myślałam o opodatkowaniu przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (8,5-proc. stawka). Czy będę mogła od przychodu odliczyć opłaty za wodę i prąd?
NIE
Do przychodu nie wlicza się ponoszonych przez najemcę wydatków (za wodę, prąd) związanych z przedmiotem najmu, tylko wtedy, gdy z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich regulowania. Wybierając ryczałt, czytelniczka musi pamiętać, że nie będzie mogła uwzględniać kosztów (np. zakupu pościeli, ręczników). Można je potrącać, opodatkowując przychody z najmu według skali podatkowej (18 i 32 proc.). Jednak, jeżeli ponoszone koszty są stosunkowo niskie, bardziej opłacalny będzie ryczałt.
Warunkiem zastosowania tej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o jej wyborze naczelnikowi urzędu skarbowego (właściwego według miejsca zamieszkania) do 20 stycznia. Jeżeli podatnik rozpoczyna najem w ciągu roku, to powinien takie zgłoszenie złożyć w terminie zapłaty podatku za pierwszy osiągnięty z tego tytułu przychód. Przykładowo jeżeli najem rozpoczął się w lipcu, najemca zapłacił w lipcu, to właściciel powinien odprowadzić daninę do 20. sierpina, a jeśli pieniądze otrzymał w grudniu – to do końca roku.
Podatek wpłaca się co miesiąc do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca następującego, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania PIT-28, tj. do końca stycznia.
Uzyskany przychód można pomniejszyć m.in. o zapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, darowizny, wydatki rehabilitacyjne (zgodnie z przepisami o uldze rehabilitacyjnej), z kolei podatek – o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście jest to możliwe pod warunkiem, że tych samych wydatków podatnik nie odliczył już od innych dochodów lub podatku, rozliczanych według innych zasad.
Gdyby jednak czytelniczka zdecydowała się na zastosowanie skali, o wyborze tej formy opodatkowania nie ma obowiązku informować naczelnika urzędu skarbowego. Jednak co miesiąc musi samodzielnie obliczyć zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Tylko zaliczkę za ostatni miesiąc roku płaci się do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie trzeba tego robić, jeżeli przed upływem terminu na jej uregulowanie (tj. do 20 stycznia) podatnik złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty wynikającego z niego podatku.
Generalnie jednak roczne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przekazuje się fiskusowi do 30 kwietnia następnego roku (PIT-36).

Podstawa prawna

Art. 6 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).
Art. 22, art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).