Siedmiu sędziów NSA rozstrzygnie, czy przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za sprzedaż udziału w celu umorzenia podlega opodatkowaniu.
Reklama
Tak postanowił wczoraj zwykły skład NSA, nie rozstrzygając sporu między spółką z o.o. a fiskusem. Jeden z jej udziałowców chciał częściowo wycofać się ze spółki, dlatego zamierzała ona nabyć od niego 500 udziałów w celu ich umorzenia. Wynagrodzeniem miały być nieruchomości.
Spółka uważała, że taka transakcja nie podlega VAT, bo umorzenie udziałów nie jest dostawą ani odpłatnym świadczeniem usług. Twierdziła, że również wynagrodzenie rzeczowe w postaci przeniesienia prawa do nieruchomości za umorzone udziały nie podlega opodatkowaniu. Dodatkowo wskazała, że przedmiotem wynagrodzenia są nieruchomości, których obrót jest zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Reklama
Dyrektor izby skarbowej zgodził się ze spółką, że sama czynność nabycia przez nią udziałów w celu ich umorzenia w zamian za wynagrodzenie nie jest ani dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, ani świadczeniem usług w świetle art. 8 ust. 1 tej ustawy. Co innego jednak rozliczenie między spółką a udziałowcem, które nastąpi poprzez przeniesienie własności nieruchomości na rzecz udziałowca. Organ uznał, że w tym wypadku dojdzie do dostawy towarów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zwrócił uwagę na to, że w tej sprawie w analogicznych stanach prawnych, NSA orzekał odmiennie. Wskazują na to wyroki z 1 września 2011 r. (sygn. akt I FSK 1212/10) oraz z 10 maja 2012 r. (sygn. akt I FSK 1010/11). WSA opowiedział się za drugim stanowiskiem. Dlatego nie zgodził się z tezą prezentowaną w uzasadnieniu wyroku o sygn. akt I FSK 1212/10, że umorzenie udziałów w sp. z o.o. w zamian za przekazane rzeczy podlega opodatkowaniu VAT. Zdaniem WSA mogłoby tak być tylko w sytuacji, w której pod pozorem umorzenia udziałów wynagrodzenie byłoby przekazane w formie rzeczowej, a jego wartość znacznie odbiegałaby od wartości umarzanych udziałów.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 30 czerwca 2015 r., sygn. akt I FSK 1014/14.