Warunkiem odliczenia jest to, by podatnik miał: umowę darowizny, potwierdzenie wykonania przelewu, pokwitowanie odbioru darowizny oraz sprawozdanie z tego, w jaki sposób została ona wykorzystana.
Małżonkowie przedstawili wszystkie te dokumenty urzędowi skarbowemu. Problem polegał na tym, że ostatni z nich nie był faktycznie sprawozdaniem. Ogólnie tylko wskazywał, że darowizna została przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą. To za mało, by ustalić, czy rzeczywiście została ona wykorzystana na ten cel – stwierdził urząd. Wątpliwości nie rozwiał także ksiądz obdarowanej parafii, wezwany w celu złożenia wyjaśnień. Oświadczył, że ani przepisy wewnętrzne funkcjonowania parafii, ani inne nie zobowiązują go do gromadzenia faktur, rachunków, dowodów zakupu towarów i przedmiotów przeznaczanych na cele charytatywne. W związku z tym nie jest on w stanie dokładnie przypomnieć sobie, na co wydano darowiznę – powiedział.
Po bezskutecznym odwołaniu do izby skarbowej, małżonkowie wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uważali, że spełnili warunki odliczenia; przede wszystkim przekazali urzędowi wszystkie dokumenty wymienione w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Podnosili, że przeciętny podatnik, który nie jest profesjonalistą, nie zdaje sobie sprawy z tego, że w sformułowaniu „sprawozdanie” chodzi nie tylko o sam dokument, lecz także o jego szczególną treść.
Sąd oddalił jednak ich skargę. Podkreślił, że preferencja w PIT jest przyznawana nie z uwagi na samo tylko przekazanie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, ale ze względu na wykorzystanie jej na ten właśnie cel. WSA przyznał, że faktycznie art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego nie wskazuje, jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie. Z samego jednak potocznego rozumienia tego słowa wynika, że powinny się tam znaleźć elementy, które przedstawią przebieg jakiegoś zdarzenia lub zdadzą z niego sprawę – dodał WSA. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 28 maja 2015r., sygn. akt III SA/Wa 3047/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia