Spółka, która wesprze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zapłaci niższy podatek. Jednak wysokość odpisu jest limitowana do wysokości kwoty stanowiącej maksymalnie 10 proc. dochodu darczyńcy
TEMAT NA ZAMÓWIENIE
Reklama
ABC sp. z o.o. przekazała darowiznę w wysokości 10 000 zł na rzecz uczniowskiego klubu sportowego z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej, tj. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Uczniowski klub sportowy jest wpisany do ewidencji takich klubów prowadzonej przez starostę, a ponadto realizuje cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, działa na zasadach przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach oraz działa jako osoba prawna zgodnie z ustawą o sporcie.

Reklama
Czy przekazana darowizna obniży należny CIT?
Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 proc. dochodu.
Warunki konieczne
Zatem aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki:
- przekazana została na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- obdarowanym jest organizacja określona m.in. w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 par. 1 kodeksu cywilnego). Natomiast darowizny nie stanowią bezpłatne przysporzenia, gdy:
- zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu cywilnego;
- ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył, albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.
Definicje
Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z kolei stosownie do art. 3 ust. 2 tej ustawy organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polsce, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe (będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Przekazana przez spółkę ABC darowizna na rzecz uczniowskiego klubu sportowego (działającego w formie stowarzyszenia mającego osobowość prawną) z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej, tj. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na zasadach określonych w art. 18 ustawy o CIT, może pomniejszyć dochód spółki, gdyż:
- została przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- obdarowanym jest organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, tj. uczniowski klub sportowy prowadzący działalność statutową, czyli upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Zdaniem fiskusa
Również organy podatkowe potwierdzają, że darowizna przekazana na rzecz uczniowskiego klubu sportowego, o ile będzie miała charakter świadczenia nieekwiwalentnego i zostanie prawidłowo udokumentowana, będzie podlegała odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem do wysokości kwoty stanowiącej maksymalnie 10 proc. dochodu darczyńcy (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 stycznia 2015 r., nr IBPBI/2/423-1261/14/MS; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 kwietnia 2009 r., nr IPPB5/423-118/09-2/AM).
O czym należy pamiętać
Spółka ABC, odliczając przedmiotową darowiznę, powinna pamiętać, że:
- łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o CIT nie może przekroczyć 10 proc. dochodu, z tym że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:
1) osób fizycznych;
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami (zob. art. 18 ust. 1a ustawy o CIT);
- odliczenie darowizn, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o CIT, oraz odliczenie wynikające z odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (zob. art. 18 ust. 1c ustawy o CIT);
- podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o CIT, oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu (tj. CIT-8) kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Polska państwie UE lub innym państwie należącym do EOG, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji (zob. art. 18 ust. 1g ustawy o CIT);
- odliczenia darowizn nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT (art. 16 ust. 1k ustawy o CIT).
Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).
Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.).
Ustawa z 7 kwietnia – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.).
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).