Pieniądze wypłacone przez gminę właścicielowi lokalu w związku z tym, że eksmitowane osoby nie opuściły jego mieszkania, to przychód z innych źródeł – stwierdził dyrektor katowickiej izby.

Z pytaniem w tej sprawie wystąpił właściciel mieszkania, w którym przebywają osoby z orzeczoną sądownie eksmisją z prawem do lokalu socjalnego. Gmina nie zapewniła im jednak takiego lokalu i dlatego pozostały one w mieszkaniu.
Właściciel wystąpił więc do sądu o odszkodowanie. Gdy je otrzymał, uważał, że jest ono substytutem czynszu, a więc można je zaliczyć do przychodów z najmu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.
Nie zgodził się z tym dyrektor izby. Wyjaśnił, że odszkodowanie od gminy nie jest czynszem, który musi zapłacić najemca, ani jego ekwiwalentem. W myśl bowiem art. 659 par. 1 kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Wypłacone środki są jedynie zadośćuczynieniem za szkodę związaną z brakiem lokalu socjalnego. I dlatego należy uznać, że są to przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 maja 2015 r., nr IBPBII/1/4511-119/15/BJ