Sprawa dotyczyła spadkobierców, którzy odziedziczyli po zmarłych rodzicach dom postawiony na działce należącej do gminy. Były to nakłady na cudzym gruncie, ponieważ zgodnie z art. 48 kodeksu cywilnego do części składowych gruntu należą w szczególności budynki związane trwale z gruntem.
Po śmierci obojga spadkodawców gmina ogłosiła przetarg i sprzedała działkę osobie trzeciej, a spadkobiercom wypłaciła równowartość nakładów poniesionych przez ich ojca. Zgodnie z art. 676 k.c., jeśli najemca ulepszył rzecz najętą, to wynajmujący może albo zatrzymać ulepszenia i zapłacić najemcy sumę odpowiadającą ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do dzierżawy.
Spór sprowadzał się do tego, czy spadkobiercy muszą zapłacić podatek dochodowy od zwrotu nakładów otrzymanego od gminy. Spadkobierczyni uważała, że nie, bo nabycie prawa do nakładów podlega regulacjom całkiem innej ustawy – o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.). Nie może być więc opodatkowane PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był innego zdania. Stwierdził, że należy rozróżnić nabycie prawa do nakładów na nieruchomości od realizacji tego prawa w postaci zwrotu środków wypłaconych spadkobierczyni. Pieniądze, które spadkobierczyni otrzymała od gminy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Dlatego są one opodatkowane PIT jako przychód z praw majątkowych.
Interpretację tę uchylił WSA w Gliwicach. Wyjaśnił, że przychód musi się wiązać z przysporzeniem majątkowym. Nie zalicza się więc do przychodów zwrotów nakładów, nawet poczynionych za inny podmiot. Sąd uznał więc, że zwrot nakładów przez gminę nie spowoduje u spadkobierczyni powstania przychodu, ponieważ nie uzyska ona przysporzenia majątkowego. Otrzyma jedynie zwrot pieniędzy, które wcześniej wyłożył jej ojciec.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1379/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia