Obowiązek ewidencji za pomocą tego urządzenia dotyczy wyłącznie świadczenia usług dla osób fizycznych – konsumentów. Księgowi muszą rozpocząć taką ewidencję, ale dopiero gdy przekroczą limit sprzedaży

Czy VAT jest od pierwszej sprzedaży

Pani Janina zamierza rozpocząć działalność księgową. Na początku chce zająć się prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT. Czy musi rozliczać VAT od pierwszej takiej usługi dla klientów?
NIE
Podatnicy mają co do zasady wybór – mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wielkość obrotu (limit – 150 tys. zł lub mniej dla rozpoczynających działalność) albo z niego zrezygnować i zacząć rozliczać VAT od pierwszej sprzedaży opodatkowanej.
Zwolnienie podmiotowe przewiduje art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Nie zawsze jednak zwolnienie jest korzystne. Jeśli w początkowej fazie działalności ponosi się duże wydatki, np. na wyposażenie biura, to bardziej opłacalne może być zrezygnowanie z niego. Pani Janina sama musi zdecydować, które rozwiązanie jest dla niej korzystniejsze. O tym, że jako księgowa będzie miała taki wybór, przesądził minister finansów w interpretacji ogólnej z 9 kwietnia 2015 r. Wskazał w niej, że czynności takie jak np. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji VAT świadczone przez księgowych nie są usługami doradztwa podatkowego. W konsekwencji księgowi mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT.
Podstawa prawna
Art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Czy na starcie można nie płacić daniny

Pani Paulina w przyszłym miesiącu otwiera swoje biuro księgowe. Czy może nie płacić na początku VAT?
TAK
Podatnicy świadczący usługi księgowe mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Polega ono na tym, że nie trzeba płacić podatku do momentu, gdy sprzedaż nie przekroczy poziomu 150 tys. zł (lub proporcjonalnie mniej, gdy podatnik rozpoczyna działalność). Jak wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej z 9 kwietnia 2015 r. (nr PT3.8101.2.2015.AEW.16), w sytuacji gdy podmiot będzie świadczył wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych i nie będzie świadczył usług doradczych lub prawniczych, to będzie mógł korzystać ze zwolnienia z VAT. A zatem pani Paulina może nie płacić na początku VAT. We wniosku rejestracyjnym do celów VAT (formularz VAT-R) powinna zaznaczyć, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT.
Powinna też policzyć limit zwolnienia podmiotowego. Liczy się go proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w tym roku podatkowym. Stosuje się tu wzór: (150 000 zł x liczba dni do końca roku) / 365 dni. Zakładając, że pani Paulina rozpocznie działalność księgową 1 czerwca, to limit na ten rok wyniesie: 87 945,21 zł. Po przekroczeniu obliczonego w ten sposób progu VAT będzie musiała zacząć rozliczać daninę.
Podstawa prawna
Art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Czy księgowy musi kupić kasę fiskalną

Pan Darek zastanawia się nad zmianą branży. Zawsze sam prowadził swoje księgi podatkowe i rozliczenia. Teraz, gdy nie potrzeba do tego żadnych uprawnień, chce pomagać w księgowości innym osobom. Czy będzie musiał kupić kasę fiskalną i wydawać paragony klientom?
NIE
Księgowi świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych nie muszą ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, dopóki wartość ich usług nie przekroczy w skali roku 20 tys. zł (lub proporcjonalnie mniej – jeśli zaczynają prowadzić firmę w trakcie roku). Pan Darek będzie musiał jednak kupić kasę fiskalną, jeśli w trakcie roku przekroczy limit 20 tys. zł (lub mniejszy – gdy zaczynał działalność w trakcie roku). Zgodnie bowiem z par. 5 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnienie z obowiązku stosowania kasy traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit obrotu. Jeśli pan Darek zacznie świadczyć usługi księgowe w maju, a w lipcu przekroczy limit sprzedaży, będzie musiał zainstalować kasę i rozpocząć ewidencję za jej pomocą od 1 sierpnia.
Podstawa prawna
Par. 5 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).

Czy księgowość dla firm też z kasą

Pani Beata poszła na kurs księgowości. Otwiera w swojej miejscowości kancelarię, w której będzie świadczyła usługi księgowe. Początkowo pomoże jej w tym bardziej doświadczona koleżanka. Usługi będą świadczyć wyłącznie dla firm. Czy muszą ewidencjonować je za pomocą kasy fiskalnej?
NIE
Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących mają podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to więc, że świadczenia usług księgowych na rzecz osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, nie trzeba ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej. Usługi w takim przypadku należy dokumentować fakturami.
Podstawa prawna
Art. 106b, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Czy doradztwo również jest zwolnione

Pani Dorota kończy w czerwcu studia i zamierza świadczyć usługi doradztwa podatkowego. Zdała już egzamin na doradcę podatkowego i w najbliższym czasie zostanie wpisana na listę doradców. Czy jeśli zacznie świadczyć usługi osobom fizycznym, będzie zwolniona z obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej?
NIE
Doradcy podatkowi muszą ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych od pierwszej złotówki. Ich usługi znalazły się bowiem w katalogu świadczeń objętych obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów. Nie obowiązuje ich więc zwolnienie z ewidencji, co potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej z 9 kwietnia 2015 r. Wyjaśnił w niej, że jeśli dany podmiot będzie świadczył usługi doradztwa podatkowego lub prawnicze (np. udzielał porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej czy też reprezentował podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach np. przed urzędami skarbowymi i sądami administracyjnymi) na rzecz konsumentów, nieprowadzących działalności gospodarczej, to będzie musiał ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Pani Dorota będzie więc musiała kupić kasę i ewidencjonować sprzedaż za jej pomocą. Nie będzie miała takiego obowiązku, jeśli usługi będzie oferowała wyłącznie firmom.
Podstawa prawna
Par. 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).

Czy ewidencję trzeba zacząć od 1 czerwca

Pan Michał wypełniał w kwietniu odpłatnie zeznania roczne, a obecnie zajmuje się innymi deklaracjami. Czy ewidencję na kasie fiskalnej musi prowadzić od 1 czerwca?
NIE
Jeśli limit sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył jeszcze określonego w przepisach poziomu (rocznie – 20 tys. zł), to pan Michał nie będzie musiał ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Ważne jest obliczenie przysługującego limitu. Liczy się go proporcjonalnie do okresu wykonywania czynności opodatkowanych w tym roku podatkowym. Stosuje się tu podobny wzór jak w przypadku limitu zwolnienia podmiotowego, a więc: (20 000 zł x liczba dni do końca roku) / 365 dni. Skoro więc pan Michał zaczął prowadzić działalność 1 kwietnia, to limit wynosi 15 068,49 zł. Po jego przekroczeniu będzie musiał kupić kasę, a ewidencję zacznie prowadzić dopiero po upływie dwóch miesięcy następujących po tym, w którym przekroczył limit. ©?
Podstawa prawna
Par. 5 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).