Od tego roku przybyło usług, które – jeśli są świadczone na rzecz indywidualnych klientów – muszą być rejestrowane w kasie fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotów u sprzedającego. Taki obowiązek mają lekarze, dentyści, prawnicy, doradcy podatkowi, podatnicy zajmujący się cateringiem, a także stacjonarne placówki gastronomiczne.

Największy problem z nowymi przepisami miały jeszcze niedawno biura rachunkowe, które prowadzą tylko księgi i inne ewidencje podatkowe lub sporządzają zeznania i deklaracje. Problem rozwiązała dopiero interpretacja ogólna ministra finansów z 9 kwietnia 2015 r. wskazująca, że takie czynności nie są doradztwem podatkowym (nr PT3.8101.2.2015.AEW.16).

Wątpliwości z kasami jest jednak znacznie więcej. W tabeli zebraliśmy wnioski płynące z interpretacji organów podatkowych w tej sprawie.

Zawód/usługa

Obowiązek stosowania kasy

Uzasadnienie

Usługi medyczne świadczone przez lekarzy i dentystów – par. 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia* nakazuje stosować kasy bez względu na limit obrotu

Odpłatne usługi wykonywane przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, nierefundowane przez NFZ (np. USG, świadczenia stomatologiczne, sporadyczne porady lekarskie)

Po przekroczeniu limitu obrotów 20 tys. zł – dyrektor IS w Łodzi w interpretacji z 22 maja 2015 r. (nr IPTPP4/4512-91/15-4/UNR)

Par. 4 pkt 2 lit. f dotyczy usług medycznych świadczonych przez lekarzy i dentystów, a nie przez podmioty lecznicze.

Psycholog, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień

Po przekroczeniu limitu obrotów 20 tys. zł – dyrektor IS w Katowicach w interpretacji z 29 maja 2015 r. (nr IBPP3/4512-204/15/KG)i z 6 maja 2015 r. (nr IBPP3/4512-165/15/UH)

Par. 4 pkt 2 lit. f nie obejmuje swoim zakresem usług wykonywanych przez psychologa. Wykonywanie zawodu psychologa reguluje ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 73, poz. 763 ze zm.). Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów określa ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. nr 277, poz. 1634 ze zm.).

Lekarz weterynarii

Po przekroczeniu limitu obrotów 20 tys. zł – dyrektor IS w Katowicach w interpretacji z 19 marca 2015 r. (nr IBPP3/4512-83/15/EJ) i z 13 marca 2015 r. (nr IBPP3/4512-43/15/AŚ)

Par. 4 pkt 2 lit. f nie obejmuje swoim zakresem usług weterynaryjnych. Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego. Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów są usługami mającymi na celu ochronę zdrowia ludzkiego.

Terapia holistyczna wykonywana przez osobę, która nie ma dyplomu medycznego (paramedycyna)

Po przekroczeniu limitu obrotów 20 tys. zł – dyrektor IS w Łodzi w interpretacji z 21 maja 2015 r. (nr IPTPP4/4512-135/15-4/MK)

Par. 4 pkt 2 lit. f dotyczy świadczeń medycznych świadczonych przez lekarzy i dentystów. Nie dotyczy to osób, które nie mają wykształcenia medycznego ani nie świadczą usług opieki medycznej.

Gastronomia – par. 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia* nakazuje stosować kasy bez względu na limit obrotu w przypadku cateringu oraz usług wyżywienia w stacjonarnych placówkach gastronomicznych (również sezonowych)

Stołówka (np. w domu pomocy społecznej) – w zakresie, w jakim sprzedaje posiłki swoim pracownikom

Niezależnie od wartości obrotu – dyrektor IS w Łodzi w interpretacji z 21 maja 2015 r. (nr IPTPP4/4512-119/15-4/ALN)

Stołówka to też placówka gastronomiczna. Nie ma zwolnienia z obowiązku stosowania kas przy świadczeniu – w ramach stacjonarnej placówki gastronomicznej – usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56).

Sprzedaż stacjonarna (np. w sklepiku szkolnym) gotowych zapiekanek, hot dogów, kanapek, hamburgerów, surówek itd., które są poddawane jedynie obróbce termicznej i są przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji

Po przekroczeniu limitu obrotów 20 tys. zł – dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji z 2 kwietnia 2015 r. (nr ILPP2/4512-1-45/15-4/MN)

Sprzedaż dań gotowych stanowi dostawę towarów, a nie świadczenie usług. Przedsiębiorca nie zapewnia obsługi kelnerskiej, a serwis jest ograniczony do przygotowania, zapakowania i wydania gotowego posiłku. Klient wybiera jedynie posiłek z dostępnego menu i może spożyć go w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.

Sprzedaż hot-dogów na targowiskach i imprezach okolicznościowych (rozkładany stragan)

Po przekroczeniu limitu obrotów 20 tys. zł

– dyrektor IS w Łodzi w interpretacji z 21 maja 2015 r. (nr IPTPP4/4512-139/15-4/BM)

We wszystkich tych przypadkach nie dochodzi do sprzedaży w stacjonarnych placówkach gastronomicznych (również sezonowych) ani sprzedaży cateringowej.

Sprzedaż popcornu i waty cukrowej na odpustach, festynach, piknikach, jarmarkach (rozkładany stragan)

– dyrektor IS w Katowicach w interpretacji z 8 maja 2015 r., nr IBPP3/4512-136/15/KG i z 14 kwietnia 2015 r. (nr IBPP3/4512-80/15/AŚ)

Sprzedaż posiłków w ruchomej przyczepie gastronomicznej

– dyrektor IS w Łodzi w interpretacji z 4 maja 2015 r. (nr IPTPP4/4512-50/15-4/UNR)

Naprawa pojazdów silnikowych i motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) – par. 4 pkt 2 lit c rozporządzenia* nakazuje stosować kasy bez względu na limit obrotu

Czyszczenie i pranie tapicerek samochodowych oraz polerowanie nadwozi

Po przekroczeniu limitu obrotów 20 tys. zł – dyrektor IS w Łodzi w interpretacji z 8 maja 2015 r. (nr IPTPP4/4512-61/15-4/UNR) i warszawskiego organu z 23 marca 20156 r. (nr IPPP2/4512-117/15-4/KOM)

Par. 4 pkt 2 lit c nie obejmuje usług czyszczenia i prania tapicerek samochodowych oraz polerowania nadwozi.

Badania i przeglądy techniczne pojazdów – par. 4 pkt 2 lit e rozporządzenia* nakazuje stosować kasy bez względu na limit obrotu

Ekspertyzy techniczne dotyczące aut dla indywidualnych klientów

Niezależnie od wartości obrotu – dyrektor IS w Katowicach w interpretacji z 7 maja 2015 r., (nr IBPP3/4512-227/15/KG)

Par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e dotyczy usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, bez względu na wielkość obrotów. Takimi usługami są ekspertyzy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Porady prawne – par. 4 pkt 2 lit g rozporządzenia* nakazuje stosować kasy bez względu na limit obrotu

Serwis internetowy z poradami prawnymi; klient wysyła pytanie, które jest kierowane do prawnika (adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego, doradcy prawnego), a ten przygotowuje odpowiedź, ewentualnie wzór pisma, dokument, umowę itd.

Niezależnie od wartości obrotu – dyrektor IS w Katowicach w interpretacji z 2 kwietnia 2015 r., (nr IBPP4/4512-8/15/PK)

Usługa ma pewne cechy usługi elektronicznej, ale nią nie jest. Prowadzony serwis jest tylko kanałem komunikacyjnym. Natomiast zasadniczą częścią usługi jest udzielanie klientom porad prawnych, które każdorazowo są przygotowywane przez prawników.

Dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych – par 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia* nakazuje stosować kasy bez względu na limit obrotu

Fotografowanie i filmowanie, których końcowym efektem jest przekazanie zamawiającemu płyty DVD lub na BluRay z nagranym wydarzeniem (ślubem, komunią, chrzcinami itp.) lub zdjęciami

Po przekroczeniu limitu obrotów 20 tys. zł – dyrektor IS w Kartowicach w interpretacji z 14 maja 2015 r. (nr IBPP3/4512-222/15/JP) i z 14 kwietnia2015 r. (nr IBPP3/4512-99/15/JP)

Nie ma zastosowanie par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. l, ponieważ przedsiębiorca świadczy usługi wideofilmowania wydarzeń.

* rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544)