Osoba fizyczna (na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego) sezonowo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Czy musi posiadać kasę rejestrującą?
Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy powinni ewidencjonować za pomocą kas rejestrujących sprzedaż dokonywaną na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Istnieją jednak zwolnienia z tego obowiązku, które na lata 2015–2016 określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie).
Mając to na uwadze, trzeba wyjaśnić, że usługi organizacji obozów dla dzieci i młodzieży klasyfikowane są w grupowaniu PKWiU o symbolu 55.20.19.0 (pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi). Na podstawie par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 20 załącznika do wskazanego rozporządzenia usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci klasyfikowane w tym grupowaniu są zaś zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.
Dlatego świadczenie wskazanych w pytaniu usług organizowania obozów sportowych dla dzieci i młodzieży powinno być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Zatem podatnik, o którym mowa, nie powinien mieć obowiązku ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy.
Niestety organy podatkowe wydają się w tej kwestii reprezentować odmienne stanowisko. Świadczy o tym interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 czerwca 2014 r. (nr IPTPP4/443-212/14-5/MK), w której organ uznał, że usługi organizacji obozów dla dzieci i młodzieży w zewnętrznych ośrodkach nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas tylko wtedy, gdy jest podmiotowo zwolniony z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu (zob. par. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia) lub całość świadczonych przez niego usług jest zwolniona przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Chodzi np. o zwolnienie obejmujące świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (zwolnienie to wynika z par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia).
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).