Za skuteczność urzędy skarbowe mogły zdobyć maksymalnie 140 pkt.

Za skuteczność urzędy skarbowe mogły zdobyć maksymalnie 140 pkt, w tym:

  • 30 pkt za zasadność wszczętych postępowań podatkowych (rubryka a),
  • 40 pkt za prawidłowość rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego (rubryka b),
  • 20 pkt za efektywność finansową postępowań (rubryka c),
  • 50 pkt za skuteczność egzekucji (rubryka d).

Za zasadne uznawaliśmy takie postępowania, które kończyły się podjęciem decyzji podatkowej. Maksymalną liczbę 30 pkt otrzymywał tylko ten urząd skarbowy, który pod tym względem wypadł najlepiej w swojej grupie (małe US, średnie, duże i wyspecjalizowane). Pozostałe otrzymywały proporcjonalną liczbę punktów, przy czym za wyniki co najmniej dwukrotnie gorsze od średniej nie przyznawaliśmy punktów wcale.

Identyczna metodologia była stosowana przy ocenie prawidłowości rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego (braliśmy pod uwagę to, ile z nich uchylił dyrektor izby skarbowej; im mniej, tym oczywiście lepiej). Lider otrzymał 40 pkt.

W tym roku przy ocenie efektywności finansowej nie braliśmy już pod uwagę kwot, które urząd pozyskał w wyniku prowadzonych postępowań (jako efekt korekt i wpłat). W zamian ocenialiśmy sumę kwot uszczupleń wykrytych w kontrolach podatkowych i w czynnościach sprawdzających (w przeliczeniu na etat). Ten urząd, który wykrył ich najmniej, nie dostawał punktów, pozostałe zaś otrzymywały punkty proporcjonalnie, aż do maksimum 20.

Skuteczność egzekucji to liczba tytułów wykonawczych wobec ogólnej liczby tytułów do załatwienia. Organ, który w danej grupie miał wynik najbardziej zbliżony do 100 proc., otrzymywał najwięcej punktów – 50. Najgorszy nie dostawał żadnego punktu, a pozostałe urzędy proporcjonalną ich liczbę.

Z metodologicznego punktu widzenia podobnie jak efektywność finansową urzędów skarbowych ocenialiśmy skuteczność izb administracji skarbowych. W tym przypadku decydowało jedno kryterium – prawidłowość wydanych przez te organy decyzji (jaki ich odsetek został uchylony przez wojewódzkie sądy administracyjne). Izba z najlepszym wynikiem otrzymała maksymalną liczbę punktów, czyli 50. ©℗

Ranking DGP: Najbardziej efektywne i najskuteczniejsze urzędy skarbowe

Ranking DGP: Klasyfikacja urzędów skarbowych w kategorii efektywność

Ranking DGP: Klasyfikacja generalna urzędów skarbowych

Ranking DGP: Klasyfikacja generalna izb administracji skarbowej

Ranking DGP: Klasyfikacja izb administracji skarbowej w kategorii efektywność