Jednostka budżetowa działająca w sferze oświaty otrzymała darowiznę od przedsiębiorcy w formie bonów towarowych. Uprawniały one jednostkę do ich wymiany na różne towary pod warunkiem, że będą to towary zużyte na jej potrzeby. Jednostka otrzymane bony wymieniła na różne materiały papiernicze, typu kredki, farby, bloki rysunkowe dla uczniów przebywających w świetlicy, oraz na środki czystości niezbędne dla utrzymania porządku w pomieszczeniach szkolnych. Jak ująć w ewidencji otrzymaną darowiznę oraz zakup materiałów uzyskanych w toku wymiany bonów?
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Otrzymana darowizna w postaci bonów towarowych jako nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe podlega ewidencji na koncie 760 - Pozostałe przychody operacyjne. Konto to służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym do ewidencji nieodpłatnie otrzymanych, np. w drodze darowizny, aktywów umarzanych jednorazowo oraz rzeczowych aktywów obrotowych.
Jak zatem powinna przebiegać ewidencja otrzymanej darowizny w formie bonów, a następnie ich wymiany na materiały określone w pytaniu, uwzględniając zasady ewidencji księgowej określone w rozporządzeniu ministra finansów z 5 lipca 2010 r. przedstawiono na schemacie 1.
Generalnie otrzymanie darowizny w formie bonów towarowych ujmuje się: strona Wn konta 240 - Pozostałe rozrachunki, strona Ma konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne.
Następnie pobranie w wyznaczonym sklepie materiałów np. papierniczych księguje się: strona Wn konta 310 – Materiały, strona Ma konta 240 - Pozostałe rozrachunki.
Samo wydanie zakupionych materiałów ewidencjonujemy po stronie Wn konta 401 - Zużycie materiałów i energii, strona Ma konta 310 – Materiały.
W przypadku gdy jednostka nie prowadzi magazynu, a z jej polityki rachunkowości wynika, że takie materiały jak określone w pytaniu są odnoszone bezpośrednio w koszty w momencie ich nabycia, wówczas ewidencja księgowa będzie przebiegała bez zastosowania konta 310 - Materiały, co obrazuje schemat 2. Wtedy otrzymanie darowizny bonów towarowych księguje się: strona Wn konta 240 - Pozostałe rozrachunki, strona Ma konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne. Zaś pobranie z wyznaczonego sklepu materiałów ujmuje się: strona Wn konta 401 - Zużycie materiałów i energii, strona Ma konta 240 - Pozostałe rozrachunki. ©?
SCHEMAT 1
Objaśnienia:
1. Otrzymanie przez jednostkę w drodze darowizny bonów towarowych: strona Wn konta 240 - Pozostałe rozrachunki, strona Ma konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne;
2. Pobranie z wyznaczonego sklepu materiałów papierniczych oraz środków czystości: strona Wn konta 310 – Materiały, strona Ma konta 240 - Pozostałe rozrachunki;
3. Wydanie zakupionych materiałów papierniczych i środków czystości: strona Wn konta 401 - Zużycie materiałów i energii, strona Ma konta 310 – Materiały.
SCHEMAT 2
Objaśnienia:
1. Otrzymanie przez jednostkę w drodze darowizny bonów towarowych: strona Wn konta 240 - Pozostałe rozrachunki, strona Ma konta 760 - Pozostałe przychody operacyjne;
2. Pobranie z wyznaczonego sklepu materiałów papierniczych oraz środków czystości: strona Wn konta 401 - Zużycie materiałów i energii, strona Ma konta 240 - Pozostałe rozrachunki.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).