Jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych? Czy muszę robić korektę sprawozdań za 2014 rok?
Ekspert radzi
Reklama

Reklama
Wprowadzone niedawno zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za rok 2015. Tekst rozporządzenia ministra finansów z 27 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej został ogłoszony 31 marca 2015 r. Część zmian dotyczy m.in. sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych.
Zmiany w zakresie sprawozdań o wydatkach strukturalnych zostały wprowadzone w załączniku nr 40 do rozporządzenia ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, stanowiącym „Instrukcję sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych”.
Najważniejszą z nich jest rezygnacja z przekazywania sprawozdań w formie pisemnej. Sprawozdania za 2015 rok powinny być przesyłane w 2016 roku wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą. Ponadto sprawozdania powinny być sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym. Wzory sprawozdań zostaną udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w dziale Finanse publiczne, Budżet państwa. Sprawozdania przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą powinny być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pozostałe wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący.
Sprawozdania jednostkowe za 2014 r. należało sporządzić według starych zasad i przesłać je w formie pisemnej do jednostki nadzorującej. Do 30 kwietnia pozostaje jeszcze przesłanie sprawozdań skonsolidowanych, również w formie pisemnej i elektronicznej do Ministerstwa Finansów.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 459). Rozporządzenie ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119). Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).