Osoba fizyczna sprawozdanie finansowe musi przekazać fiskusowi wraz z rocznym PIT do 30 kwietnia. W przeciwnym razie urzędnik może nałożyć karę sięgającą kilku tysięcy złotych.
Jest to możliwe po raz pierwszy w odniesieniu do sprawozdań finansowych składanych za 2014 rok. Wcześniej przepisy nie pozwalały na karanie za niedopełnienie tych obowiązków. To się zmieniło od 1 stycznia 2015 r. w kodeksie karnym skarbowym. Od tego momentu funkcjonuje dodany art. 80b. Zgodnie z nim osoba, która nie przekazuje we właściwym terminie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Co do zasady może ona stanowić od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności. Jego wysokość za 2015 rok wynosi 1750 zł, dlatego grzywna może się wahać od 175 zł do 35 tys. zł.
Sam urzędnik może wszcząć postępowanie mandatowe i nałożyć grzywnę do 3,5 tys. zł. Co ważne, ukarany mandatem karnym nie jest osobą skazaną (skazać za popełnienie przestępstwa skarbowego czy wykroczenia skarbowego może tylko sąd). Gdy podatnik nie przyjmie kary, sporządzany jest akt oskarżenia i sprawa trafia do sądu. Wówczas jednak urzędnik zazwyczaj wnioskuje o wymierzenie kary wyższej od tej, którą wcześniej zamierzał nałożyć w drodze mandatu karnego.
Podobnie sprawa się ma w przypadku, gdy grzywna powinna być wyższa, niż może nałożyć urzędnik. Również wtedy sprawa trafia do sądu.
Kwota kary nie jest ustalana dowolnie, ale są brane pod uwagę różne okoliczności, np. przyczyny niezłożenia dokumentów. Jeżeli ktoś po prostu zapomniał złożyć sprawozdanie, nie musi się obawiać grzywny w wysokości 35 tys. zł.
Nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek składania sprawozdań w tym samym momencie. Osoby fizyczne muszą je dostarczyć fiskusowi wraz z deklaracją podatkową, tj. najpóźniej 30 kwietnia (art. 45 ustawy o PIT). W ich przypadku nie ma obowiązku składania urzędom skarbowym opinii i raportu biegłego rewidenta, nawet wtedy gdy sprawozdanie finansowe było przez niego badane. Zaś podatnicy CIT mają obowiązek przekazania fiskusowi dokumentów w ciągu dziesięciu dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 27 ust. 2 ustawy o CIT). Są zobowiązani do przekazania: pełnego rocznego sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania, a także odpisu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Kary z kodeksu karnego skarbowego za wykroczenia

* W 2015 r. minimalne wynagrodzenie to 1750 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220).