Z takiej preferencji mogą skorzystać tylko niepełnosprawni lub ci, na których utrzymaniu pozostają takie osoby.
Czy jest możliwe odliczenie zakupu komputera
Mam na utrzymaniu córkę z dysfunkcją narządu wzroku. W zeszłym roku kupiłem jej komputer z oprogramowaniem odpowiednim do jej rodzaju niepełnosprawności. Urządzenie zalecił lekarz specjalista jako niezbędne do rehabilitacji i ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Czy wydatek mogę rozliczyć w rocznym PIT?
TAK
Pod warunkiem jednak, że córka ma orzeczoną niepełnosprawność. Przy czym za osobę niepełnosprawną uważa się tę, która posiada:
● orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
● decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną, albo
● orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.
Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika to taka, której roczne dochody nie przekraczają 9120 zł. Musi być dla odliczającego: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.
Wydatek na komputer spełnia też szczególne warunki zawarte w art. 26 ust. 7a ust. 3 ustawy o PIT, który pozwala na odliczenie wydatków na indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, jeśli są niezbędne w rehabilitacji i ułatwiają wykonywanie czynności życiowych. Sprzęt musi mieć indywidualne właściwości korespondujące z rodzajem niepełnosprawności.
Czy aparat słuchowy można odliczyć
Jestem osobą niedosłyszącą z orzeczoną niepełnosprawnością. Czy zakup aparatu słuchowego, baterii do niego oraz naprawy mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
TAK
Aparat słuchowy jest urządzeniem, którego typ, rodzaj i budowa opiera się na indywidualnym doborze. Uwzględnia zwłaszcza stopień ubytku słuchu, zdolności manualne, a także karnację i kolor włosów osoby, dla której jest przeznaczony. Ponadto ułatwiawykonywanie czynności życiowych. To spełnia warunki zawarte w art. 26 ust. 7a ust. 3 ustawy o PIT. Można też odliczyć koszty baterii i naprawy. Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2015 r. stwierdził, że częścią składową aparatu słuchowego jest system zasilania w postaci baterii. Ich brak powoduje, że urządzenie jest niekompletne, a co za tym idzie, nie spełnia swojej funkcji. Podobnie jest w przypadku napraw. Dyrektor katowickiej izby wyjaśnił, że niesprawny (aparat słuchowy nie spełnia swojej funkcji, bo nie nadaje się do normalnego użytku. Zatem uznał, że przywrócenie funkcji aparatowi słuchowemu, by urządzenie mogło zapewnić niepełnosprawnemu wykonywanie czynności życiowych – stosownie do niepełnosprawności – i poniesienie z tego tytułu wydatków, zalicza je do tych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3.
Czy położenie chodnika to wydatki na adaptację
Mam orzeczoną niepełnosprawność i korzystam z wózka inwalidzkiego. Aby ułatwić sobie poruszanie, przed domem położyłem chodnik z kostki brukowej. Poniosłem wydatki na żwir, klej, cement i robociznę. Czy te koszty mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
NIE
Odliczeniu od dochodu podlegają wyłącznie wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Teren niezwiązany integralnie z domem, np. podjazd, chodnik, podwórko są odrębnym od niego obiektem. Dlatego wydatki, które wskazał czytelnik, nie mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2015 r. stwierdził, że choć brak chodnika przed i wokół domu może stanowić dotkliwą uciążliwość, to nie jest przesłanką do skorzystania z odliczenia. W żadnym bowiem przypadku nie można stwierdzić, że położenie jego przed domem to adaptacja budynku mieszkalnego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Dochód mogą pomniejszyć wydatki, które dotyczą adaptacji i wyposażenia lokalu (budynku). Warunkiem jest to, że muszą one ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie, w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Dlatego też w przypadku każdego niepełnosprawnego wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać jego potrzeby wynikające z niepełnosprawności. W przypadku czytelnika będą to np. wydatki poniesione na likwidację barier architektonicznych, budowę podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, poszerzenie drzwi, likwidację progów, założenie okien zamykanych z niskiego poziomu (np. interpretacja indywidualna z 18 maja 2012 r., z 26 marca 2015 r.). Tak samo byłoby w przypadku remontu łazienki i dostosowania jej do potrzeb niepełnosprawności czytelnika. Chodzi tu o odliczenie wydatków np. na płytki antypoślizgowe (kleju, fugi oraz robocizny), kabiny prysznicowej bez brodzika (ale z poręczami, uchwytami, krzesełkiem prysznicowym montowanym do ściany).
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).
Ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1644).
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).
Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 332 ze zm.).