Wprowadzenie do ustawy o PIT nowych regulacji nakładających na banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje finansowe obowiązek poboru 19-proc. podatku w związku z organizowanymi przez nie akcjami promocyjnymi wywołało burzę. Skąd to zamieszanie?
Wątpliwości miały zwłaszcza banki. Kwestią podstawową jest to, czy wprowadzenie nowych regulacji wyłącza możliwość stosowania przez nie zwolnienia związanego ze sprzedażą premiową. Mimo że Ministerstwo Finansów odniosło się do tego pozytywnie, to w ostatnich miesiącach wydało kilka zaskakujących interpretacji. Stwierdziło na przykład, że samo przyznanie punktów rabatowych uprawniających do zakupów po niższej cenie rodzi po stronie banku obowiązek poboru 19-proc. PIT, niezależnie od tego, czy klient rzeczywiście dokonał zakupów.
Z uznaniem należy przyjąć pogląd (interpretacja nr IPPB4/415-947/14-3/MS), że w sytuacji gdy akcja będzie uznana za konkurs, bank będzie zobowiązany do poboru 10-proc. (a nie 19-proc.) podatku, bądź – przy spełnieniu wskazanych w ustawie PIT przesłanek – zastosowania zwolnienia. Liberalizacji uległo także podejście organów do możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego dla sprzedaży premiowej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Uznano, że nabycie towarów objętych promocją na cele osobiste, mimo prowadzonej działalności, będzie skutkować uprawnieniem do skorzystania ze zwolnienia (interpretacja nr ILPB2/415-643/14-2/TR).
Należy także zauważyć wzmożone zainteresowanie fiskusa i sądów tego typu przedsięwzięciami u innych podmiotów niż instytucje finansowe. Niedawny wyrok, w którym NSA zwrócił uwagę na konieczność rozpoznania po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy nawet w przypadku konkursów niezwiązanych z zakresem obowiązków pracowniczych (sygn. akt II FSK 1695/14), czy też inny, w którym NSA podkreślił rolę środków masowego przekazu w ustaleniu możliwości zwolnienia z podatku wygranych w konkursie (sygn. akt II FSK 414/13), nie pozostawiają złudzeń, że kwestia akcji promocyjnych będzie weryfikowana przez organy skarbowe.