TEZA: W przypadku sprzedaży mieszkania, do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć spłaty dokonanej na rzecz byłego małżonka, wydatku na zakup nowego lokalu i jego remont, bo ustawa o podatku dochodowym nie przewiduje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z inną nieruchomością. Podatnik może natomiast skorzystać z ulgi mieszkaniowej.
Nr IBPBII/2/415-1003/14/NG
Reklama
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ

Reklama
z 26 lutego 2015 r.
PROBLEM
Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji wyjaśnił, że głównym najemcą mieszkania (spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego) był małżonek. W 1988 r. wyprowadził się jednak z mieszkania, a 30 marca 1995 r. został wymeldowany. Od 1 września 2005 r. (wyrok sądu rejonowego) między małżonkami nastąpiła rozdzielność majątkowa. Od 1988 r., po wyprowadzeniu się małżonka, wnioskodawca samodzielnie utrzymywał mieszkanie. W 2003 r. został przyjęty na członka spółdzielni mieszkaniowej. W 2013 r. nastąpił sądowy podział majątku wspólnego. Po podziale, w drodze ugody zawartej przed sądem, wnioskodawca zobowiązał się spłacić małżonka do 31 grudnia 2014 r. w kwocie 62 750 zł. Wnioskodawca w lipcu 2014 r. za kwotę 232 tys. zł sprzedał mieszkanie wykupione w stycznia 2014 r. Z kolei w lipcu 2014 r. kupił inne mieszkanie za kwotę 110 tys. zł.
Wnioskodawca poniósł także wydatki na remont mieszkania zakupionego w lipcu 2014 r., wydatki na opłaty notarialne, opłatę skarbową oraz koszty pośrednictwa przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Chciał wiedzieć, od jakiej kwoty ma zapłacić podatek – czy od kwoty sprzedaży mieszkania 232 tys. zł pomniejszonej o kwotę zakupu mieszkania 110 tys. zł i wydatki związane z remontem, czy dodatkowo również o kwotę 62 750 zł, tj. kwotę, którą musi spłacić małżonka. Zdaniem podatnika, powinien zapłacić podatek od kwoty 59 250 zł. Wnioskodawca uważa, że kwota ta powinna być jeszcze pomniejszona o wydatki związane z remontem, opłatę notarialną, opłatę skarbową oraz opłatę pośrednictwa sprzedaży mieszkania pobraną przez biuro nieruchomości.
ODPOWIEDŹ IZBY
Dyrektor Izby nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Wyjaśnił, że przychodem wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego jest cena określona w umowie sprzedaży (jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej), a więc kwota 232 tys. zł pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu podatnik może zaliczyć wartość wkładu mieszkaniowego, który po podziale majątku wspólnego małżonków przypadł w całości wnioskodawcy, gdyż to ten wkład stanowi wydatek na nabycie własności lokalu mieszkalnego. Kosztem uzyskania przychodu będą również poniesione przez wnioskodawcę wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego – umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu. Do kosztów uzyskania przychodów nie może natomiast zaliczyć spłaty dokonanej na rzecz byłego małżonka w kwocie 62 750 zł, gdyż jest to osobiste zobowiązanie wobec byłego małżonka. Kosztem uzyskania przychodu nie będzie też wydatek w wysokości 110 tys. zł poniesiony za zakup nowego lokalu i wydatki na remont tego lokalu mieszkalnego, bo ustawa o podatku dochodowym nie przewiduje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z inną nieruchomością. Organ wyjaśnił też, że podatnik może jednak zwolnić w całości lub części dochód ze sprzedaży mieszkania z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z poniesieniem wydatków na własne cele mieszkaniowe. Do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe może zaliczyć wydatki na zakup i remont nowego mieszkania (w niniejszej sprawie miały miejsce w terminie określonym w omawianym zwolnieniu, tj. nastąpiły po sprzedaży mieszkania, a przed upływem dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce sprzedaż mieszkania i zostały wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a i d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przy czym podatnik musi pamiętać, że aby zwolnić cały dochód ze sprzedaży mieszkania, musi wydatkować środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.