Od kwietnia 2013 r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (68.31.Z). Dodatkowo we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podał kody: 64.92.Z, 64.99.Z. Chciałby także rozpocząć działalność w zakresie „polecania klienta” doradcy finansowemu (kod PKD 66.19.Z). Polecanie to polegałoby na podaniu numeru telefonu/adresu klienta doradcy finansowemu, który następnie będzie się z nim kontaktował i świadczył mu dalsze usługi. Rozpoczynając działalność w 2013 r., przedsiębiorca zarejestrował się jako podatnik VAT czynny, którym był do 31 grudnia 2014 r. Czy przy rozpoczęciu działalności gospodarczej polegającej na „polecaniu klienta” doradcy finansowemu podatnik będzie mógł korzystać ze zwolnienia z VAT?
EKSPERT RADZI
Przedsiębiorca, świadcząc usługi „polecania klienta” doradcy finansowemu, czyli usługi przekazywania danych za zgodą i wiedzą klientów, mające na celu ułatwienie kontaktu między klientem a doradcą, niestanowiące usług doradztwa ani usług prawniczych, będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z poszerzeniem działalności gospodarczej o usługi „polecania klienta”, gdyż usługi te nie stanowią usług wyłączających prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
Trzeba jednak pamiętać, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie z niego skorzystać.
Oznacza to, że jeżeli podatnik nie uzyskał obrotu ze sprzedaży opodatkowanej przekraczającego kwotę uprawniającą do zwolnienia, to może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Ale tu jedna uwaga: jeżeli wartość sprzedaży przekroczy 150 000 zł, to przedsiębiorca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.
Ważne w opisanym przypadku jest również to, że podatnik, prowadząc działalność gospodarczą, wykonuje czynności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz planuje wykonywanie czynności „polecania klientów” doradcy finansowemu, zatem do obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego powinien wliczać wartość sprzedaży opodatkowanej z całej prowadzonej działalności gospodarczej (tj. zarówno z czynności wykonywanych w ramach pośrednictwa nieruchomościami, jak i z czynności wykonywanych w ramach „polecania klientów” doradcy finansowemu).
Podobne stanowisko zaprezentował dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja nr IBPP1/443-1187/14/AW).
Podstawa prawna
Art. 5, 7, 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).