Termin

Czynność

Wyjaśnienie

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2014 r., nie później niż do 26 marca 2015 r.

Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2014 rok

(art. 27 ustawy o rachunkowości)

Wyniki inwentaryzacji muszą zostać ujęte w księgach roku 2014. Zgodnie z art. 27 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg. Ujawnione w jej toku różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Czynność ta musi nastąpić przed sporządzeniem zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych za rok 2014.

Nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2015 r.

Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy

(art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości)

Warunkiem uznania ksiąg rachunkowych za prowadzone terminowo jest przygotowanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Jest ono także podstawą do prawidłowego opracowania rocznego sprawozdania finansowego.

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2015 r.

Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych

(art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Jak wskazuje art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości, co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych.

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2015 r.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy

(art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Jest to wstępne zamknięcie. Umożliwia ono otwarcie ksiąg, jeśli zaistnieje bardzo istotne zdarzenie powodujące konieczność zmiany sporządzonego sprawozdania finansowego. Chodzi tu o zasadę, że jeśli między dniem zamknięcia ksiąg a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego zostaną ujawnione informacje dotyczące tego sprawozdania (tzw. zdarzenia po dniu bilansowym), to wtedy rozlicza się je zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego jest stan wynikający z zamkniętych ksiąg rachunkowych.

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2015 r.

Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy

(art. 52 ust. 1 w powiązaniu z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

Sprawozdanie finansowe generalnie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Jeżeli podlega obowiązkowemu badaniu, to obejmuje także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych.

Za 2014 r. może być ono przygotowane, co do zasady, jako sprawozdanie:

– dwuelementowe dla jednostek mikro,

– trzyelementowe w wersji uproszczonej dla innych jednostek niż mikro,

– trzyelementowe w wersji bez uproszczeń prezentacyjnych,

– pięcioelementowe w przypadku poddawania sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

Są oczywiście wyjątki od powyższego schematu. Przykładowo, spółka akcyjna, w której akcjonariusze podjęli decyzję o sporządzaniu sprawozdania według kryteriów mikro, musi je przedstawić do badania przez biegłego rewidenta, a i tak sporządzone tu będzie sprawozdanie dwuelementowe.

W przypadku gdy występują zdarzenia po dniu bilansowym wymagające otwarcia zamkniętych już ksiąg rachunkowych, ujęcia w nich zapisów korygujących i ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2014 r., data sporządzenia tego sprawozdania może być późniejsza niż 31 marca 2015 r.

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż do 31 marca 2015 r.

Podpisanie sprawozdania

(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Podpis należy złożyć na każdej części sprawozdania. Podpisuje je osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg, a także kierownik jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to wtedy podpisują je wszyscy członkowie tego organu.

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2015 r.

Sporządzenie sprawozdania z działalności

(art. 45 ust. 4 w powiązaniu z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

Sprawozdanie z działalności za 2014 r. powinno zostać do 31 marca 2015 r. podpisane przez kierownika jednostki. Z art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości wynika, że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie z działalności sporządzają: spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne), spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).