Jeśli w trakcie budowy zapadnie decyzja, że budynek będzie miał jednak charakter mieszkalny, a nie użytkowy, to należy skorygować wystawione wcześniej faktury – orzekł WSA we Wrocławiu.
Sprawa dotyczyła spółki będącej generalnym wykonawcą robót budowlano-instalacyjnych i konserwatorskich. Początkowo przeważająca część budynku miała charakter użytkowy, ale w trakcie realizacji inwestycji inwestor zdecydował o zmianie proporcji – dominowała powierzchnia mieszkalna. W związku z tym spółka zamierzała wystawić faktury korygujące do faktur wystawionych przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt zamienny. Korekta miała polegać na zmianie stawki VAT – z podstawowej na obniżoną, właściwą dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie zgodził się ze spółką. Argumentował, że w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu robót wykonanych zanim doszło do zmiany przeznaczenia budynku, właściwa była podstawowa stawka VAT.
ikona lupy />
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał rację spółce. Skoro budynek, który pierwotnie był przeznaczony w większości na lokale użytkowe, zmienił swoje przeznaczenie na budynek mieszkalny, to należy dokonać korekty faktur wystawionych przed tą zmianą – orzekł WSA. Zdaniem sądu, decyzja zmieniająca proporcje w powierzchni budowanego budynku jednoznacznie potwierdza, że jest to budynek o charakterze mieszkalnym.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 20 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 2329/14.