Sprzedaż znaków pocztowych przez internet jest zwolniona z podatku, bo nie jest to usługa elektroniczna – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła firmy będącej spółką córką Poczty Polskiej, zajmującej się sprzedażą e-znaczków po cenie równej ich wartości nominalnej. Stanowią one odpowiednik tradycyjnego znaczka. E-znaczek można kupić przez internet, a po otrzymaniu go w formie PDF – wydrukować i umieścić na kopercie.
Spółka była przekonana, że jej działalność jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i 17 ustawy o tym podatku. Punkt 4 tego przepisu mówi o dostawie za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w obrocie pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu. Natomiast pkt 13 zwalnia z VAT powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związana.
Dyrektor IS w Warszawie uznał jednak, że spółka świadczy usługi elektroniczne, a te nie korzystają z żadnych preferencji podatkowych (nr IPPP1/443-1350/13-2/MPe).
Na rozprawie przed sądem pełnomocnik spółki tłumaczył, że znaczki tradycyjne i e-znaczki pełnią tę samą funkcję – są znakami opłaty pocztowej. Elektroniczna forma nie zmienia samego przedmiotu sprzedaży, a różnicowanie prowadziłoby do naruszenia zasady neutralności podatku. Pełnomocnik wskazywał, że spór rozstrzygają ostatnie słowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, które zwalniają „inne znaczki tego typu” jako dopełnienie znaków tradycyjnych.
Pełnomocnik tłumaczył też, że sprzedaż e-znaczków nie jest usługą elektroniczną, bo istnieje możliwość dostarczenia znaczka w formie papierowej po uprzednim telefonicznym zamówieniu. Poza tym znaczek bez wydrukowania nie spełni swojej funkcji. Ponadto z art. 7 ust. 3 lit. e rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE jasno wynika, że usługa elektroniczna nie obejmuje materiałów drukowanych – wskazywał pełnomocnik.
Argumenty przekonały sąd. Powołując się na wyrok NSA (sygn. akt I FSK 1582/08), WSA stwierdził, że znaczenie ma nie forma, lecz cel czynności. A zarówno znaczek tradycyjny, jak i e-znaczek spełniają ten sam cel. Odrębne ich traktowanie zaburzyłoby zasadę neutralności.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 12 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2076/14.