Dyrektor izby skarbowej będzie mógł bez pytania urzędnika o zdanie przenieść go do urzędu w innej miejscowości. Odmowa wykonania tego polecenia spowoduje wygaśnięcie stosunku pracy
Nowelizacja z 15 stycznia 2015 r. zmienia 25 różnych regulacji, w tym ustawę z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm., dalej u.s.c.). Nowym rozwiązaniem będzie możliwość przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie, w tej samej lub do innej miejscowości. Uwzględnić trzeba będzie jego przygotowanie zawodowe oraz uzasadnione potrzeby urzędu. Co ważne, dyrektor izby będzie mógł podjąć taką decyzję bez pytania pracownika o zgodę.
Pierwotnie projekt nowelizacji nie zwierał przepisów zmieniających pragmatykę urzędniczą. Te dopisane zostały dopiero po uzgodnieniach resortowych. Zostały zainicjowane opinią szefa służby cywilnej. Ministerstwo Finansów zaakceptowało tylko część proponowanych rozwiązań. Brak szerszej nowelizacji przepisów u.s.c. powoduje wiele wątpliwości, co z racji przynależności większości pracowników skarbówki do korpusu służby cywilnej nabiera poważnego znaczenia.
Przesunięcia między instytucjami
Nowelizacja art. 21 wprowadziła zmianę brzmienia art. 62 u.s.c. Dzięki temu dyrektor izby skarbowej będzie mógł w ramach izby skarbowej dokonywać przeniesień urzędników służby cywilnej. Przesunięcia będą się mogły odbywać pomiędzy izbą a urzędami skarbowymi lub z jednego do drugiego urzędu. Przeniesienie będzie więc możliwe nawet do jednostki znajdującej się w innej miejscowości. Dotychczas umożliwiał to art. 64 u.s.c. Potrzebna jednak była zgoda urzędnika. Teraz nie będzie ona konieczna. Zachowano także możliwość przesunięcia w sposób natychmiastowy, bez potrzeby zachowania jakiegokolwiek okresu uprzedzenia, a więc nawet z dnia na dzień.
Akceptacja przesunięcia urzędnika na stanowisko w jednostce położonej w innej miejscowości będzie konieczne w przypadku kobiety w ciąży lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka do lat piętnastu Nie będzie można dokonać przeniesienia, gdy przeciwstawiać się temu będą szczególnie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika.
WAŻNE
Przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie do innej miejscowości znacznie oddalonej od dotychczasowego miejsca pracy bez jego pisemnej zgody będzie można dokonać nie częściej niż raz na dwa lata.
Uzasadnione przypadki
Przesunięcie urzędnika na nowe stanowisko może nastąpić bezterminowo lub na czas określony. Dyrektor izby skarbowej może podjąć taką decyzję, gdy będzie to uzasadnione potrzebami urzędu. Za takie uważa się m.in. zmiany organizacyjne urzędu, bądź potrzebę zastąpienia urzędnika w związku z jego odejściem na emeryturę.
Przesłanka przeniesienia, tj. uzasadnione potrzeby urzędu, przewidziana była już w dotychczasowym stanie prawnym. Podobnie było z koniecznością brania pod uwagę przygotowania zawodowego. Ten ostatni wymóg oznacza konieczność uwzględnienia aktualnych kwalifikacji i predyspozycji urzędnika, a więc tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz tych, które urzędnik nabył już po mianowaniu.
Z jednej strony konieczność uwzględniania przygotowania zawodowego wyklucza możliwość wyznaczenia urzędnikowi stanowiska pracy, na którym wymagane są wyższe lub odmienne kwalifikacje. Z drugiej strony - nie można go przenieść na stanowisko usytuowane w hierarchii zdecydowanie niżej, na którym wymagane są znacznie niższe kwalifikacje.
WAŻNE
Urzędnik będzie musiał podporządkować się decyzji dyrektora o przeniesieniu. Odmowa jej wykonania spowoduje wygaśnięcie stosunku pracy.
Urzędnik będzie mógł jednak podważyć zasadność decyzji o przeniesieniu bezpośrednio w postępowaniu przed sądem. Będzie mógł wskazać brak potrzeb urzędu lub nieuwzględnienie przy wyznaczaniu nowego stanowiska pracy jego przygotowania zawodowego.
WAŻNE
Pracownicy izb skarbowych, którzy wchodzą w skład korpusu służby cywilnej, będą musieli składać corocznie, w terminie do 15 maja, oświadczenie majątkowe.
Poza siedzibą, ale bez delegacji
Nowelizacja z 15 stycznia 2015 r. zamienia w pragmatyce tylko jeden przepis, tj. art. 62 u.s.c. W związku z konsolidacją jednostek podatkowych może powstać jednak więcej wątpliwości.
Wraz ze zmianą pracodawcy ulegną przekształceniu stosunki pracy pracowników w części dotyczącej miejsca pracy, jak i zakresu obowiązków.
Niewątpliwie zmiany te będą niekorzystne dla pracowników skarbówki. Obecnie zgodnie z art. 95 ust. 1 u.s.c. członkowi korpusu służby cywilnej delegowanemu służbowo do zajęć poza siedzibą urzędu, w którym wykonuje pracę, przysługują należności z tytułu podróży służbowej.
Po zmianach warunków zatrudnienia wobec braku ustawowej definicji siedziby urzędu czy precyzyjnych rozwiązań dotyczących delegowania pracowników do zajęć poza siedzibą urzędu w praktyce wątpliwa będzie zasadność wypłacania im nawet skromnych kwot z tytułu podróży służbowych – wskazuje prof. Bogumił Szmulik, radca prawny w kancelarii radców prawnych Szmulik i Wspólnicy. Powstanie zapewne nowe zjawisko, do tej pory raczej nieznane szerzej w administracji publicznej. Polega ono na tym, że pracownicy nie będą pracowali w siedzibie urzędu, ale też nie będą delegowani do wykonywania zajęć służbowych poza nim, bo u.s.c. milczy na ten temat. A faktycznie będą pracę wykonywać w terenie – dodaje profesor.
Konsolidacja organów fiskusa oznacza zarówno likwidację urzędów, tych lokalnych skarbowych, jak i reorganizację w przypadku tworzenia wielkich izb.
Ustawa o służbie cywilnej w takiej sytuacji gwarantuje zatrudnienie jedynie urzędnikom służby cywilnej zatrudnionym na podstawie mianowania. Natomiast pracownicy, co do których mają zastosowanie umowne regulacje kodeksu pracy, mogą być zwolnieni. Mogą ewentualnie otrzymać nowe warunki pracy i płacy, z miejscem świadczenia stosunku pracy w innym mieście czy na innym stanowisku. A co za tym idzie, zapewne w oparciu o inny mnożnik.
Gratyfikacja za dyspozycyjność
Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do innego urzędu w innej miejscowości przysługuje:
w mieszkanie udostępnione przez urząd, do którego urzędnik służby cywilnej został przeniesiony,
w miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacane w okresie przeniesienia, jeżeli:
– urzędnik służby cywilnej albo jego współmałżonek nie posiadają mieszkania lub budynku mieszkalnego w miejscowości, do której następuje przeniesienie,
– przeniesienie następuje do miejscowości znacznie oddalonej od dotychczasowego miejsca zamieszkania urzędnika,
w jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,
w jednorazowy zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków jego rodziny, związanego z przeniesieniem, a także zwrot kosztów przewozu mienia,
w urlop z tytułu przeniesienia w łącznym wymiarze czterech dni.