Oddanie gruntów w dzierżawę przez osobę fizyczną zarejestrowaną jako podatnik VAT jest działalnością gospodarczą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Wyrok dotyczy spółki, która dzierżawi grunty od osób fizycznych. Część z nich, mimo że nie prowadzi działalności gospodarczej, zarejestrowała się jako podatnicy VAT i wystawia faktury.
Spółka uznała jednak, że wydzierżawiający zarządzają jedynie swoim majątkiem w ramach wykonywania prawa własności. Z tego powodu – uznała – nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT wynikającego z otrzymanych faktur. Zgodnie bowiem z orzecznictwem TSUE (sygn. akt C-180/10, C-181/10) czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Nie przesądza o tym sama tylko liczba i zakres transakcji, długość okresu, w jakim są one zawierane, ani wysokość osiągniętych z nich przychodów.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że jeżeli uzyskany przez osobę fizyczną czynsz dzierżawny jest opodatkowany VAT, to spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących usługi dzierżawy. Natomiast przywołane przez spółkę orzecznictwo TSUE nie ma w tej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczyło ono sprzedaży nieruchomości (dostawy towaru), a nie świadczenia usług dzierżawy – stwierdził dyrektor.
W całości zgodził się z nim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzekł, że świadczone usługi dzierżawy w całości wyczerpują znamiona prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Umowy mają bowiem charakter ciągły i są zawierane w celu zarobkowym, o czym wyraźnie świadczy ustalenie kwoty czynszu.
Skargę kasacyjną spółki oddalił także NSA. Uznał, że wykładnia dokonana przez organ podatkowy i WSA była zbieżna z poglądami wyrażonymi przez TSUE. Trybunał nie wykluczył możliwości wykorzystania własnego majątku dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazał jedynie, że należy w tym zakresie dokonać indywidualnej oceny stanu faktycznego. W analizowanym stanie faktycznym nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą – uznał NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1991/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia