Kontrakty terminowe na energię elektryczną to instrumenty finansowe, więc ich obsługa jest zwolniona z VAT – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się rozliczaniem transakcji giełdowych. Spór toczył się o to, czy obsługiwane przez nią kontrakty terminowe (typu forward) na energię elektryczną mogą być zwolnione z VAT. Chodziło o umowy zawierane na giełdzie pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden zobowiązywał się do sprzedaży energii elektrycznej w określonym czasie i po określonej cenie, a drugi do jej zakupu w ustalonej dacie i warunkach. Spółka nie organizowała tych transakcji, zajmowała się jedynie ich rozliczaniem. Polegało to na rejestracji na kontach, obliczaniu pozycji, uznaniu lub obciążaniu rachunków bankowych.
Spółka była zdania, że obsługa kontraktów jest zwolniona z VAT, bo prowadzone przez nią rozliczenia można zakwalifikować jako „wszelkiego rodzaju transakcje płatnicze” lub „transfery pieniężne”, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Nawet jeśli uznać, że rozliczanie forwardów nie jest usługą finansową, to z całą pewnością jest usługą pomocniczą, która jest zwolniona na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT – twierdziła spółka.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Wyjaśnił, że zwolnienia z podatków są odstępstwem od ogólnej zasady i trzeba interpretować je w sposób ścisły. Z tego powodu uznał, że usługi świadczone przez firmę w ramach obsługi forwardów nie są ani usługami finansowymi, ani nawet pomocniczymi do nich. Nie są więc zwolnione z podatku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził stanowisko dyrektora izby. Orzekł, że usługi świadczone przez spółkę to wyłącznie czynności techniczne, polegające na przetwarzaniu danych dla banków. Powinny być zatem opodatkowane według stawki 23 proc. VAT.
NSA orzekł jednak na korzyść spółki. Przypomniał, że art. 43 ust. 1 pkt 40 polskiej ustawy jest implementacją art. 135 ust. 1 lit d dyrektywy o VAT. W związku z tym kluczowe dla rozstrzygnięcia tej sprawy jest odniesienie się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Sędzia Dagmara Dominik-Ogińska zwróciła uwagę, że według TSUE zwolnienie przewidziane w tym przepisie obejmuje szeroko rozumiane transakcje finansowe, które niekoniecznie muszą być wykonywane przez banki lub inne instytucje finansowe.
Między innymi w wyroku w sprawie ATP PensionService (C-464/12) TSUE stwierdził, że czynności związane z obsługą nie zawsze są czynnościami tylko technicznymi – wskazała sędzia Dominik-Ogińska. Z tego względu obsługę kontraktów forward należy zwolnić z podatku jako usługę finansową – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 stycznia 2015 r., sygn. akt I FSK 942/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia