Gruntowna analiza planowanego przedsięwzięcia, m.in. pod kątem ekonomicznym, technicznym, lokalizacyjnym, jest kosztem koniecznym, od którego zależy przyszła decyzja biznesowa – orzekł NSA w dwóch wyrokach.
Chodziło o spółkę zajmującą się kopalnictwem rud miedzi i produkcją metali. W celu zdywersyfikowania przychodów i ograniczenia ryzyka podjęła współpracę z innym podmiotem. Jej efektem miała być inwestycja w ramach nowo utworzonej spółki celowej.
Spółka chciała zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na opracowanie studium wykonalności, usługi doradcze dotyczące analizy i oceny ryzyka związanego z realizacją poszczególnych wariantów inwestycji oraz na usługi prawne i doradcze mające na celu utworzenie spółki celowej. Była zdania, że są to koszty pośrednie, które można odliczać w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zgodził się na odliczenie tylko wydatków na obsługę prawną. Nie uznał natomiast za koszty wydatki na badanie i sporządzenie opracowań dotyczących analizy ekonomicznej i technicznej planowanego przedsięwzięcia. Stwierdził, że są one powiązane z przychodem nowego podmiotu, a nie spółki pytającej.
Interpretacje te uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Stwierdził, że koszty sporządzenia opracowań i analiz są zbliżone do wydatków na usługi due diligence. Są przejawem rozwagi inwestorów. Ponadto spółce nie postawiono zarzutu braku racjonalności postępowania przy ponoszeniu tych wydatków ani nie wykazano, że są one wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT – zauważył WSA.
Podobnie orzekł NSA. Stwierdził, że wskazane przez spółkę wydatki wskazują na proces motywacyjny, który jest związany z podjęciem decyzji o zaangażowaniu się spółki w przedsięwzięcie biznesowe. Od niego zależy to, czy spółka celowa powstanie i czy będzie generowała przychody.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 2 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2724/12, II FSK 2725/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia