Nieściągalność pozostałych wierzytelności została uprawdopodobniona dopiero po śmierci ojca. Jednak również w odniesieniu do nich podatniczka uważała, że będzie mogła skorzystać z ulgi na złe długi. Sądziła, że wystarczy tylko, żeby we własnym imieniu złożyła korekty deklaracji za dwa pierwsze kwartały 2014 r.
Podatnik, który kontynuuje działalność gospodarczą po zmarłym rodzicu, nie może rozliczyć nieściągalnych wierzytelności wynikających z wystawionych przez niego faktur – wynika z interpretacji dyrektora katowickiej izby.
Pytanie zadała podatniczka, która w grudniu 2013 r. złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie o kontynuowaniu działalności gospodarczej po zmarłym miesiąc wcześniej ojcu. W lutym 2014 r. zarejestrowała się dla celów VAT.
Była przekonana, że przejęła po ojcu także prawo do ulgi na złe długi. Polega ona na możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w trybie przewidzianym w art. 89a ustawy o VAT. Chodzi o wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobnienia, czyli takie, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu ich płatności.
Kobieta uważała, że gdy otrzyma z urzędu skarbowego decyzję o swojej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe ojca (zgodnie z art. 100 ordynacji podatkowej), to będzie mogła skorygować jego rozliczenia za IV kwartał 2013 r. W korekcie chciała pomniejszyć podstawę opodatkowania i VAT należny o kwoty wynikające z faktur, których termin płatności minął w maju i w czerwcu 2013 r. Od tego czasu do śmierci ojca minęło bowiem 150 dni, a dług wciąż nie był uregulowany.
Dyrektor izby był innego zdania. Wyjaśnił, że podatniczka nie skorzysta z ulgi na złe długi w odniesieniu do żadnej z faktur wystawionych przez ojca. Nie ma takiego prawa zarówno w sytuacji, gdy nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona jeszcze za życia ojca, jak i gdy stało się to już po jego śmierci – uznał dyrektor.
Stwierdził, że w odniesieniu do pierwszych faktur ma zastosowanie zakaz wynikający wprost z art. 97 i art. 103 ustawy o VAT. Przepisy te nakładają obowiązek składania deklaracji oraz obliczania i wpłacania VAT wyłącznie na podatnika tego podatku – wskazał.
Jeśli chodzi natomiast o pozostałe faktury, których nieściągalność została uprawdopodobniona dopiero po śmierci ojca, to – zdaniem dyrektora izby – nie można odziedziczyć prawa do ulgi, które w ogóle nie powstało. Warunkiem koniecznym i niezbędnym jest uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności jeszcze za życia spadkodawcy – stwierdził dyrektor.
W praktyce oznacza to, że nieściągalność wierzytelności musiałaby zostać uprawdopodobniona jeszcze za życia ojca i tylko on mógłby skorzystać z preferencji – podsumował.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2014 r., nr IBPP2/443-814/14/RSz.