Chodzi o opłaty pobierane dla twórców i artystów przez stowarzyszenia reprezentujące ich prawa. Organizacje te inkasują należności od podmiotów zarabiających na reemitowaniu i reprografii utworów, a następnie dzielą je między uprawnionych. Problem polega na tym, że nie wiadomo, czy powinny od nich potrącać VAT.
Uchwała ma dotyczyć wyłącznie opłat reprograficznych pobieranych od producentów i importerów urządzeń kopiujących (magnetowidów, magnetofonów, ksero, czystych nośników).
Wątpliwości NSA nie budzą natomiast na razie opłaty za reemisję (należne np. od stacji tv). W wyroku z 17 października br. (sygn. akt 1485/13) NSA orzekł, że podlegają one opodatkowaniu VAT.
W sprawie opłat reprograficznych NSA orzekał dwukrotnie, ale za każdym razem odmiennie. W wyroku z 17 października br. (sygn. akt 1485/13) uznał, że wszelkie tantiemy – niezależnie od tego, czy ich źródłem są opłaty za reemisję, czy opłaty reprograficzne – powinny być pomniejszone o VAT. Natomiast 9 grudnia br. (sygn. akt I FSK 1740/13) orzekł, że opłaty za reemisję i za reprografię różnią się między sobą na tyle, że te drugie nie mogą podlegać opodatkowaniu.
11 października br. na wokandę sądu trafiła kolejna sprawa opłat od powielania (sygn. akt I FSK 1718/13). Sąd miał jednak poważne wątpliwości, jak ją rozstrzygnąć, i dlatego zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez poszerzony skład Izby Finansowej NSA.
Postanowienie NSA z 11 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1718/13