Organizowanie kursów zawodowych dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych jest zwolnione z podatku, nawet jeśli nie mają oni licencji zarządcy nieruchomości – orzekł WSA w Gliwicach w dwóch wyrokach.
Oba dotyczyły związku rewizyjnego zrzeszającego spółdzielnie mieszkaniowe, który prowadził szkolenia m.in. dla pracowników spółdzielni zajmujących się obsługą zagadnień finansowo-księgowych. Część z nich nie miała licencji zarządcy nieruchomości.
Wszystkie szkolenia spełniały wymogi doskonalenia zawodowego zarządcy nieruchomości, o których była mowa w obowiązującym wówczas rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. W związku z tym związek uznał, że oferowane przez niego szkolenia są usługami kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, i w związku z tym są w całości zwolnione z podatku.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie zgodził się z nim w kwestii usług świadczonych na rzecz osób nieposiadających licencji. Stwierdził, że w tym zakresie szkolenia nie są związane z konkretną branżą ani zawodem.
Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Orzekł, że zwolnione z VAT są tylko usługi skierowane do osób, które kształcą się w celu podwyższenia posiadanych już kwalifikacji, objętych odpowiednią licencją zawodową. Natomiast preferencja nie obejmuje szkoleń dla osób, które takich uprawnień nie mają.
Wyroki te uchylił Naczelny Sąd Administracyjny. Podkreślił, że art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a jest wadliwą implementacją art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy VAT, bo zawiera warunek, który nie wynika z dyrektywy – uzależnia zwolnienie z VAT od uregulowania kwestii prowadzenia szkoleń w odrębnych przepisach. NSA dodał, że trzeba mieć na uwadze również art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011. Obejmuje on zarówno „nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem”, jak i „nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych”.
NSA zwrócił także uwagę na to, że chodzi o pracowników zarządcy instytucjonalnego, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa. Posiadają więc oni odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
WSA w Gliwicach, będąc związany wykładnią NSA, uchylił zaskarżone interpretacje.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Gliwicach z 22 października 2014 r., sygn. akt III SA/Gl 851/14, III SA/GL 852/14.