Usługi świadczone przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków mogą być zwolnione z podatku, nawet jeśli działalność grupy przybiera formę spółki kapitałowej – orzekł WSA w Krakowie.
Sąd dodał, że grupa może także świadczyć swoje usługi podmiotom zewnętrznym, bo nie zakazują tego wprost ani polskie przepisy, ani unijna dyrektywa.
Chodziło o centrum usług wspólnych (CUW) założone przez podmioty należące do międzynarodowej grupy kapitałowej świadczącej usługi finansowe. Powstało ono jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jego celem było głównie zmniejszenie kosztów działalności grupy. Dzięki temu w jednym miejscu mogły być świadczone usługi, które wcześniej były wykonywane przez wiele podmiotów.
CUW utworzyło w Polsce oddział, a ten zarejestrował się tu dla celów VAT. Zajmował się głównie świadczeniem usług zarządzania infrastrukturą techniczną, która była niezbędna dla aplikacji bankowych (zarówno do obsługi klienta, jak i rozliczania transakcji).
CUW było przekonane, że świadczone przez nie usługi są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Przepis ten przewiduje preferencję dla usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona z podatku lub w ogóle VAT nie podlega. Usługi te muszą być niezbędne do wykonywania działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku. Ponadto zwolnienie nie może naruszać warunków konkurencji.
CUW uważało, że spełnia wszystkie te wymogi, bo świadczone przez nie usługi są niezbędne grupie kapitałowej do wykonywania działalności podlegającej zwolnieniu z VAT (usługi finansowe).
Innego zdania była izba skarbowa. Stwierdziła, że podmioty z grupy kapitałowej są udziałowcami CUW, a nie jego członkami. Z tego powodu uznała, że CUW nie stanowi niezależnej grupy osób, która świadczy usługi na rzecz swoich członków. Ponadto izba zwróciła uwagę na to, że CUW świadczy także usługi podmiotom zewnętrznym.
Interpretację izby uchylił WSA w Krakowie. Przypomniał, że zwolnienie, na które powołuje się CUW, jest implementacją art. 132 ust. 1 lit. f dyrektywy VAT. Ani ustawodawca unijny, ani polski nie wskazali konkretnej formy prawnej, jaką powinna przyjąć niezależna grupa osób, by korzystać z podatkowej preferencji – zauważył sąd. Może to być zatem także spółka kapitałowa. Jedynym warunkiem jest, by taka niezależna grupa osób była odrębnym podatnikiem VAT – podkreślił WSA.
Sąd zwrócił także uwagę na to, że nie ma wymogu, by usługi CUW były świadczone tylko na rzecz podmiotów powiązanych. Ważne, że są niezbędne dla grupy kapitałowej, ponieważ – jak wynikało z argumentacji CUW – bez nich nie działałyby aplikacje bankowe, a to utrudniłoby działalność grupy.
Dodatkowo, skoro są to usługi unikalne na rynku, nie istnieje ryzyko, że będą one naruszać warunki konkurencji – uznał sąd. Zauważył, że gdyby przyjąć stanowisko fiskusa, to żaden podmiot nie miałby szans na skorzystanie z preferencji przewidzianej w art. 43 ust. 1 pkt 21.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 30 września 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 904/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia