Podatnik ma tylko 5 lat na to, by zmienić stawkę podatku po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE – orzekł WSA we Wrocławiu.
Sprawa dotyczyła podatnika, który m.in. eksportował swoje wyroby. Ze względu na skalę działalności nie zawsze był w stanie zgromadzić w terminie dokumenty potwierdzające faktyczny wywóz towarów. Wówczas, zgodnie z ustawą o VAT, wykazywał dostawę z zastosowaniem stawki krajowej. Po otrzymaniu potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej podatnik korygował VAT należny za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument, uwzględniając dla transakcji stawkę 0 proc. (zgodnie z art. 41 ust. 9 ustawy o VAT).
Podatnik uważał, że nie ma przepisu, z którego by wynikało, że prawo do korekty VAT należnego jest ograniczone czasowo. Wystarczy otrzymać wymagane dokumenty, aby móc dokonać korekty – twierdził. Spytał jednak izbę skarbową.
Dyrektor izby się z nim nie zgodził. Stwierdził, że mamy do czynienia z zobowiązaniem podatkowym powstałym na podstawie art. 21 par. 1 ordynacji podatkowej. Takie zobowiązanie przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zgodnie z art. 70 par. 1 ordynacji). To oznacza – zdaniem organu – że prawo do korekty podatku należnego istnieje dopóty, dopóki nie uległo przedawnieniu samo zobowiązanie. Podatnik ma prawo skorygować VAT za okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Spółka się z tym nie zgodziła i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd oddalił jednak jej skargę. Zgodził się z izbą, że prawa do korekty podatku należnego, wynikającego z art. 41 ust. 9 ustawy o VAT, nie można odczytywać w oderwaniu od powstałego zobowiązania podatkowego. Stąd też w sytuacji, gdy zobowiązanie uległo przedawnieniu, nie ma możliwości skorygowania stawki podatku.
Dodatkowym argumentem, który za tym przemawia jest – zdaniem sądu – to, że po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnik nie ma obowiązku przechowywania ewidencji podatkowych i dokumentów. Jeśli prawo do korekty miałoby istnieć również po okresie przedawnienia zobowiązania podatkowego, to jego wykonanie byłoby znacznie utrudnione ze względu na brak stosownych dokumentów.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 24 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 321/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia