Jeśli jakieś zdarzenie wpływa na wartość zaksięgowanego dawniej przychodu, to korekta powinna dotyczyć okresu, w którym on powstał – wynika z orzeczenia NSA.
Chodziło o uniwersytet, który kształcił studentów zaocznie i w związku z tym pobierał od nich opłaty za naukę. Spór z fiskusem dotyczył sytuacji, gdy student rezygnuje ze studiów w trakcie roku, a uniwersytet zwraca mu pieniądze. Uczelnia i urzędnicy skarbowi zgodzili się co do tego, że konieczne jest wówczas pomniejszenie przychodów. O ile jednak uczelnia była zdania, że wystarczy, jeśli odpowiednio skoryguje bieżące przychody, o tyle dyrektor poznańskiej izby skarbowej uważał, że należy skorygować rozliczenie za okres, w którym zaksięgowano pierwotne przychody (opłatę od studenta).
WSA we Wrocławiu podzielił stanowisko organu podatkowego. Stwierdził, że choć ustawa o CIT nie reguluje tej kwestii wprost, to z jej przepisów można wyciągnąć wniosek, iż korekta powinna dotyczyć okresu, kiedy zaksięgowano przychód pierwotny. Ten zaś powstaje z chwilą wniesienia opłaty przez studenta (zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT). Tak samo orzekł NSA. Powołał się przy tym na podobne wyroki (sygn. akt II FSK 2653/10, II FSK 2420/10, II FSK 226/06).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2134/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia