Od 2015 r. egzamin dyplomowy dla kandydatów na biegłego rewidenta będzie się składał nie tylko z części ustnej – jak obecnie – lecz i pisemnej.
Wynika to z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów pisemna część egzaminu będzie miała na celu sprawdzenie, czy kandydat umie zastosować wiedzę w praktyce i np. zbadać sprawozdanie przy zastosowaniu właściwych technik oraz sporządzić wymaganą dokumentację. Natomiast podczas części ustnej będzie on musiał to omówić.
Pierwszy etap będzie trwał maksymalnie trzy godziny, drugi – 30 minut. Dziś egzamin dyplomowy składa się tylko z części ustnej i trwa pół godziny.
Projekt zakłada również zmiany w zasadach odwoływania się od wyników egzaminu. Będzie na to 21 dni od ogłoszenia wyników, a nie jak obecnie tylko 14 dni.
W rozporządzeniu znajdą się też szczegółowe zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej. Określony zostanie limit (30 minut) na zapoznanie się z pracą oraz wprowadzony zakaz sporządzania notatek. Obecnie jest tak samo, z tym że teraz wynika to z załącznika do uchwały komisji egzaminacyjnej, a nie wprost z rozporządzenia. Zakwestionowała to rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz w piśmie do prezesa samorządu biegłych rewidentów (nr 1.561.5.2014.AJK).
Projekt zawiera też zmiany, które muszą być wprowadzone ze względu na przepisy ustawy deregulacyjnej, które wejdą w życie na początku 2015 r. Przykładowo z testu z prawa podatkowego będzie mógł być zwolniony nie tylko, jak obecnie, inspektor kontroli skarbowej, ale również osoba z tytułem doradcy podatkowego.
Ponadto dziś przepisy wymają, aby kandydat na biegłego rewidenta odbył roczną praktykę w zakresie rachunkowości i co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta.
Od przyszłego roku tę część postępowania kwalifikacyjnego będzie można zaliczyć również dzięki trzyletniej aplikacji lub wykazując się 15-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie rachunkowości, prawa i finansów. W tym drugim wypadku – zgodnie z projektem rozporządzenia – kandydat będzie musiał złożyć oświadczenie, że ma stosowne umiejętności, i przedstawić dokumenty potwierdzające, na jakiej podstawie je zdobył (np. umowa o pracę, umowa spółki, odpłatna umowa cywilnoprawna).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów – w konsultacjach