Pieniądze ze sprzedaży budynku, który nie był środkiem trwałym, nie są przychodem z działalności gospodarczej, nawet jeśli nieruchomość faktycznie była wykorzystywana w firmie – orzekł gliwicki WSA.
Wyrok dotyczył podatnika, który w grudniu 1998 r. kupił wraz z żoną nieruchomość z rozpoczętą budową obiektu usługowo-mieszkalnego. W kolejnym roku małżonkowie dokupili sąsiednią, niezabudowaną działkę.
Podatnik, prowadząc samodzielnie działalność gospodarczą (nie obejmowała ona handlu nieruchomościami), zaliczył rozbudowę części usługowej budynku do inwestycji. Koszty, które miały zostać zaliczone do wartości początkowej tworzonego środka trwałego, obliczył proporcjonalnie do udziału powierzchni przypadającej na część usługową w powierzchni całkowitej budynku (ok. 80 proc.).
Ponieważ budynek był nadal niekompletny, nie wprowadził go do ewidencji środków trwałych. W 2003 r. małżonkowie uzyskali pozwolenie na jego częściowe użytkowanie. W 2008 r. mąż zlikwidował firmę, a rok później sprzedał nieruchomość. Uważał, że pieniądze ze sprzedaży są przychodem z działalności gospodarczej jedynie w takiej części, w jakiej budynek był wykorzystywany do prowadzenia biznesu.
Dyrektor izby skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. Uznał, że przychodem z tej działalności jest także kwota ze sprzedaży składników majątku, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych.
Sąd nie zgodził się z dyrektorem izby. Orzekł, że nie można zaliczyć do przychodów z działalności środków ze sprzedaży budynku, który wprawdzie był wykorzystywany w tej działalności, ale w ogóle nie był wprowadzony do ewidencji, bo nie był zdatny do użytku.
Sąd zwrócił uwagę, że takie stanowisko potwierdza uchwała NSA z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). W konsekwencji – jak wyjaśnił WSA – skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych trzeba rozpatrywać w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem nie ma przychodu, gdy nieruchomość zostanie sprzedana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 21 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 368/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia