Podatnik zapłaci VAT od sprzedaży tych kondygnacji, które nie spełniają warunku pierwszego zasiedlenia – orzekł sąd w Gdańsku.
Chodziło o spółkę, która zamierzała sprzedać kilkupiętrowy budynek. Poszczególne kondygnacje nie stanowiły odrębnych lokali i nie były dla nich założone odrębne księgi wieczyste. Przez długi czas spółka wynajmowała dwie z trzech kondygnacji. Natomiast trzecia z nich była od samego początku wykorzystywana wyłącznie na potrzeby spółki.
Spółka była przekonana, że sprzedaż tego budynku będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Twierdziła, że doszło już do pierwszego zasiedlenia budynku w rozumieniu ustawy o VAT, a między pierwszym zasiedleniem i planowaną sprzedażą upłynęły ponad 2 lata.
Spółka uważała, że nie ma znaczenia to, iż nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia trzeciej kondygnacji. Sprzedaż dotyczy bowiem całego budynku i dla całej nieruchomości jest prowadzona jedna księga wieczysta. Była zdania, że nie można sztucznie, dla celów podatkowych, dzielić przedmiotu sprzedaży, który w sensie cywilnym stanowi całość. Poza tym – wskazywała – żaden przepis nie umożliwia stosowania zwolnienia w sposób proporcjonalny.
Izba skarbowa była innego zdania. Potwierdziła, że zwolniona z VAT będzie sprzedaż pięter, które były wynajmowane. Natomiast dostawa trzeciego będzie opodatkowana stawką 23 proc. VAT, bo będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia – stwierdziła izba.
Odnosząc się do wątpliwości spółki, izba wskazała, że to na podatniku spoczywa ciężar ustalenia właściwej proporcji. Wskazała, że można tu przyjąć różne sposoby jej liczenia, np. według powierzchni albo według wartości.
WSA w Gdańsku potwierdził stanowisko izby. Orzekł, że zwolniona może być tylko ta część budynku, co do której zostały spełnione przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Przepis stanowi bowiem wyraźnie, że zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części.
Sąd nie dostrzegł również żadnych trudności w ustaleniu podstawy opodatkowania. Uznał, że skoro jest ustalona wartość budynku, to w łatwy sposób można określić, w jakiej części dostawa powinna być opodatkowana, a w jakiej zwolniona.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 16 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 646/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia