Jeśli urząd chce mieć więcej czasu na zwrot podatku, musi wskazać w postanowieniu, co konkretnie będzie weryfikować i ile czasu mu to zajmie – orzekł bydgoski WSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która w złożonej deklaracji VAT-7 wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Naczelnik urzędu skarbowego postanowił zweryfikować jej rozliczenie. Wydał więc postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji. Nie wskazał jednak, kiedy miałoby to nastąpić. Poinformował jedynie, że ponieważ skarżąca dokonała wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na ponad 1,1 mln zł, to wystąpił do zagranicznych administracji podatkowych o potwierdzenie tych transakcji.
Spółka złożyła zażalenie, ale dyrektor izby skarbowej utrzymał postanowienie naczelnika urzędu w mocy. Wyjaśnił, że art. 274b ordynacji podatkowej pozwala organom przedłużyć termin zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji. Dodał, że art. 87 ust. 2 ustawy o VAT nie nakłada w tym zakresie na organy żadnych ograniczeń. Szybkość postępowania nie może dominować nad potrzebą podjęcia prawidłowej decyzji – podkreślił dyrektor izby.
Spółka zaskarżyła tę decyzję do sądu. Uważała, że urząd nie mógł ograniczyć się w swoim postanowieniu do jednego tylko zdania i do zacytowania art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. To nie jest uzasadnienie prawne, o którym mowa art. 217 par. 2 ordynacji – argumentowała.
Sąd się z nią zgodził. Wskazał, że zasadniczo VAT powinien być zwrócony podatnikowi w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (art. 87 ust. 2 ustawy). Gdy wniosek podatnika musi zostać zweryfikowany, wówczas organ może przedłużyć termin, ale ma obowiązek wytłumaczyć podatnikowi, dlaczego pozbawił go prawa do zwrotu w ustawowym terminie. W postanowieniu musi wyjaśnić, na czym będzie polegać weryfikacja i jak długo potrwa.
Tymczasem w tej sprawie – jak zauważył sąd – naczelnik urzędu nie wskazał, dlaczego chce zweryfikować wniosek, ani nie podał przewidywanej daty zakończenia czynności sprawdzających. W efekcie złamał zarówno zasadę zaufania do organów podatkowych (art. 121 par. 1 ordynacji), jak i zasadę przekonywania (art. 124 ordynacji).
– Nie można dopuścić do sytuacji, gdy organ przedłuży termin zwrotu podatku bez jakiejkolwiek cezury czasowej – uznał WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
Ważne
Jeśli naczelnik urzędu skarbowego nie wskaże, dlaczego chce zweryfikować wniosek o zwrot VAT, oraz nie poda przewidywanej daty zakończenia czynności sprawdzających, to narusza m.in. zasadę zaufania do organów podatkowych
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 8 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Bd 635/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia