Podatnik, który nie ma w Polsce siedziby działalności gospodarczej, a jedynie posiada tutaj swój oddział, może odliczać VAT z tytułu zakupów dokonanych przez ten oddział, mających związek ze sprzedażą dokonywaną przez tego podatnika poza Polską – orzekł gliwicki sąd.
Warunkiem jest, że jeżeli posiada dokumenty, z których będzie wynikał związek odliczonego VAT z tymi czynnościami, a oddział dokonuje w Polsce transakcji opodatkowanych – dodał sąd.
Wyrok dotyczy oddziału zagranicznej firmy, który świadczy na rzecz centrali usługi, rozliczane przy pomocy dokumentów wewnętrznych i służące wykonywaniu usług przez centralę na rzecz klientów zewnętrznych. Niezależnie od tego oddział wykonuje również usługi na rzecz włas- nych klientów z Polski i Unii Europejskiej.
Oddział spytał izbę skarbową, czy może odliczać VAT od zakupów dokonanych w celu wykonania usług na rzecz zagranicznej centrali. Uważał, że ma taką możliwość, skoro zakupy są ściśle związane z transakcjami na rzecz centrali, która z kolei wykonuje czynności opodatkowane VAT.
Oddział powołał się na art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, który uprawnia do obniżenia VAT, jeżeli zakupy będą dotyczyć usług świadczonych przez niego poza Polską, pod warunkiem że kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane w Polsce. Oddział podkreślił, że jest częścią centrali, a nie odrębnym od niej podmiotem. Cały czas więc podatnikiem VAT pozostaje centrala (czyli przedsiębiorca zagraniczny prowadzący w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału). Odmowa prawa do odliczenia VAT w takim wypadku spowodowałaby naruszenie zasady neutralności.
Izba skarbowa się z tym nie zgodziła. Stwierdziła, że aby doszło do świadczenia usług opodatkowanych VAT, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki, w tym m.in. świadczenie musi być wykonane na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej i nie może być dostawą towarów w rozumieniu ustawy.
Skoro świadczenie usług jest dokonywane w ramach jednej i tej samej osoby prawnej, to przesłanka ta nie zostanie spełniona – uznała izba. W konsekwencji oddziałowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z czynnościami wykonywanymi na rzecz centrali.
Ostatecznie sprawę ponownie rozstrzygnął gliwicki WSA po rozpoznaniu jej wcześniej przez Naczelny Sąd Administracyjny (w wyroku z 12 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 353/13).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 22 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Gl 623/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia