Zagraniczna spółka zatrudniająca w Polsce osoby na postawie stosunku pracy musi potrącać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek, nawet gdy sama nie ma tu zakładu ani przedstawicielstwa – wynika z wyroku WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła brytyjskiej spółki, która nie ma w Polsce siedziby ani zakładu w rozumieniu polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także nie prowadzi tu działalności gospodarczej. Spółka zamierzała zatrudnić pracowników, którzy mieli wykonywać w Polsce pracę na jej rzecz.
Miała wątpliwości, czy w związku z tym będzie płatnikiem w rozumieniu art. 31 ustawy PIT i jako zakład pracy będzie musiała obliczać, potrącać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek od dochodów zatrudnionych osób.
Izba Skarbowa w Warszawie odpowiedziała, że jako podmiot niemający w Polsce siedziby ani miejsca prowadzenia działalności spółka nie ma takiego obowiązku.
Spółka zaskarżyła interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd uznał jej skargę za zasadną. Stwierdził, że wprawdzie w ustawie o PIT nie zdefiniowano pojęcia zakładu pracy, ale należy je wiązać ze stosunkiem pracy, stosunkiem służbowym, pracy nakładczej i spółdzielczym stosunkiem pracy. Wobec tego należy odwołać się do definicji zawartej w kodeksie pracy – stwierdził WSA. Przypomniał, że zgodnie z art. 3 k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.
Sprawa wróciła do warszawskiej izby, która jednak w kolejnej interpretacji nadal twierdziła, że spółka nie jest płatnikiem PIT. Uznała, że dochody uzyskiwane przez jej pracowników są dochodami z zagranicznego stosunku pracy. Powinni więc oni samodzielnie obliczać i wpłacać zaliczki na podatek od swoich dochodów.
Gdy sprawa ponownie wróciła do WSA w Warszawie, ten orzekł, że skoro w poprzednim wyroku przesądził już, iż spółka jest zakładem pracy w rozumieniu art. 31 ustawy PIT, to w konsekwencji należało uznać, że ciążą na niej również obowiązki płatnika. Z tego powodu po raz kolejny uchylił interpretację izby.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 6 czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2970/13.