Przedsiębiorca, któremu urząd skarbowy zwróci nienależnie zapłaconą daninę od towarów i usług, nie musi zapłacić od niej podatku dochodowego – wyjaśniła warszawska izba skarbowa.
Chodziło o przedsiębiorcę świadczącego usługi podologiczne (diagnozowanie i leczenie chorób stawów i stóp). Do końca 2010 r. były one – jako usługi medyczne – zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ustawy o VAT. Od 2011 r. zmieniły się przepisy ustawy i aby skorzystać z preferencji, należało spełnić warunki zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe. Przedsiębiorca postanowił upewnić się, czy nie musi zmieniać rozliczeń. Spytał o to izbę skarbową, a ta rozwiała jego obawy w interpretacji z 22 marca 2011 r. (nr IPPB2/443-197/11-2/KOM)
Minister finansów korzystając z przysługującego mu prawa, zmienił jednak 18 stycznia 2013 r. z urzędu interpretację izby. Z nowego stanowiska (nr PT8/033/13S/490/PBD/12/PK-960) wynikało, że przedsiębiorca musi płacić 23-proc. VAT, ponieważ nie spełnia podmiotowej przesłanki skorzystania z preferencji (nie jest podmiotem leczniczym ani nie wykonuje żadnego z zawodów medycznych wymienionych w ustawie).
Przedsiębiorca dostosował się do zmienionej interpretacji i zaczął rozliczać swoje usługi według stawki podstawowej 23 proc. VAT. Jednocześnie zaskarżył zmienioną interpretację do WSA w Warszawie. Ten, w wyroku z 5 grudnia 2013 r. (sygn. III SA/Wa 941/13), przyznał mu rację.
Przedsiębiorca nabrał więc wątpliwości, czy jeśli orzeczenie się uprawomocni, to kwota podatku należnego, którą po korekcie zwróci mu urząd skarbowy, będzie opodatkowana PIT.
Uważał, że tak się stanie i że będzie to przychód z innych źródeł, a nie z działalności gospodarczej.
Innego zdania była izba skarbowa. Stwierdziła, że korekta podatku należnego nie oznacza automatycznie powstania przychodu w podatku dochodowym. Izba przypomniała, ze zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 7 ustawy o PIT przychodem nie jest m.in. zwrócona różnica podatku od towarów i usług dokonywana na podstawie odrębnych przepisów. Powołała się także na art. 14 ust. 1 tej ustawy, z którego wynika, że VAT należny nie jest przychodem z działalności. Sama zasada neutralności podatku od towarów i usług wymaga, aby danina ta nie była ani przychodem, ani kosztem na gruncie PIT – podkreśliła izba.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2014 r. (nr IPPB1/415-189/14-2/ES).