Gdy jednostka samorządu terytorialnego zbywa spółdzielni mieszkaniowej ziemię, na której stoją bloki, musi naliczyć podatek od towarów i usług, jeśli to nie ona zabudowała działkę – wyjaśniła bydgoska izba skarbowa.
Gmina planowała bez przetargu sprzedać spółdzielni grunt, na którym znajdowało się osiedle wybudowane w 1975 r. przez jedno z państwowych przedsiębiorstw. Budynki te wykorzystywano kiedyś jako mieszkania zakładowe. W 1992 r. likwidator przedsiębiorstwa przekazał je za darmo spółdzielni mieszkaniowej. Ta po latach wystąpiła do gminy o sprzedaż na jej rzecz gruntu, na którym stały bloki. Samorządowcy zgodzili się, ale postanowili zapytać izbę skarbową, czy taka transakcja będzie podlegać VAT.
Gmina sądziła, że w tej sytuacji zastosowanie będzie miało zwolnienie zapisane w art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Pierwszy z przepisów przyznaje preferencję dla dostawy budynków, jeśli sprzedający nie miał w związku z nimi prawa do odliczenia VAT. Drugi mówi, że przy zbyciu budynków trwale związanych z gruntem jego wartości nie wyodrębnia się z podstawy opodatkowania. Zdaniem gminy oznacza to, że planowaną sprzedaż zabudowanego gruntu rozliczy według zasad właściwych dla budynków, czyli skorzysta ze zwolnienia.
Z błędu wyprowadziła ją izba skarbowa. Podkreśliła, że do oceny tej transakcji nie należy brać pod uwagę przepisów prawa cywilnego, z których wynika, że przeniesienie własności gruntu na spółdzielnię oznacza to samo dla stojących na nim budynków. Właściwe jest natomiast prawo podatkowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT dostawą budynków jest przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. To oznacza, że takiej dostawy dokonał w 1992 r. likwidator przedsiębiorstwa państwowego, obdarowując spółdzielnię.
Dlatego też gmina nie może skorzystać ze zwolnienia przy sprzedaży gruntu i powinna naliczyć 23-proc. VAT – podsumowała izba skarbowa.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 maja 2014 r., nr ITPP2/443-281/14/KT