Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy polscy producenci wyrobów cukierniczych muszą uzyskiwać dodatkowo decyzję naczelnika urzędu celnego o dopuszczalnej normie zużycia alkoholu.

Problem powstał podczas kontroli celnej przeprowadzanej u podatniczki, która używała alkoholu do produkcji wyrobów cukierniczych. Nie przekraczała dopuszczalnych norm zawartości alkoholu w produktach. Zarzucono jej jednak, że nie ma decyzji naczelnika urzędu celnego o dopuszczalnej normie zużycia napojów alkoholowych. Odmówiono jej więc prawa do zwolnienia i wymierzono podatek.
Kobieta odwoływała się od tej decyzji, na skutek czego dyrektor izby celnej zmniejszył jej wysokość podatku. Wziął pod uwagę rzeczywiste zużycie alkoholu, a nie wielkość jego nabycia. Nie satysfakcjonowało to jednak podatniczki, dlatego złożyła skargę do WSA w Szczecinie.
Nie zgadzała się z celnikami, że warunkiem zwolnienia jest uzyskanie decyzji naczelnika urzędu celnego.
Organy wywodziły ten wymóg z ustawy o podatku akcyzowym, która wymaga od przedsiębiorcy złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnej normie zużycia napojów alkoholowych (art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie rozstrzygnął jednak sporu. Miał wątpliwości, czy należy dać pierwszeństwo zwolnieniu z akcyzy przewidzianemu w art. 27 ust. 1 lit. f dyrektywy Rady 92/83/EWG, czy wymogowi stawianemu przez polską ustawę. Z tego powodu zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.
Dyrektywa zasadniczo zwalnia z daniny alkohol etylowy używany do produkcji spożywczej, jeśli jego zawartość w produktach nie przekracza dopuszczalnych norm. Daje zarazem państwom członkowskim możliwość wyboru stosowania zwolnień, w zależności od sposobu ostatecznego wykorzystania produktów. Przyznaje im też uprawnienie do zwalczania wszelkich form uchylania się od podatku. Trybunał będzie więc musiał rozstrzygnąć, czy wprowadzając dodatkowy wymóg, polski ustawodawca nie naruszył dyrektywy.
Norma regulująca zawartość alkoholu w produktach spożywczych wynosi: 8,5 litra czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów
Postanowienie WSA w Szczecinie z 29 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1536/13.