Potwierdzenie od odbiorcy na dokumencie przewozowym nie było przed 20 września 2013 r. warunkiem zwolnienia z podatku akcyzowego – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o spółkę, która prowadziła działalność gospodarczą w zakresie importu i eksportu węgla. Spółka sprzedawała węgiel firmom będącym pośredniczącymi podmiotami węglowymi oraz firmom, które były zwolnione z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy o tym podatku (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.). Przy każdej takiej sprzedaży dołączała dokument dostawy, ale bywało, że odbiorca go nie odesłał.
Spółka uważała, że nawet gdy nie uzyska od odbiorcy potwierdzenia dostawy, wciąż będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z akcyzy.
Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła inaczej. Wskazała, że zgodnie z art. 31a ust. 3 oraz art. 32 ust. 11 ustawy, aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba spełnić trzy warunki, w tym m.in. uzyskać od odbiorcy na dokumencie dostawy potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych.
Spółka zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ale bezskutecznie. Sąd stwierdził, że wprawdzie izba nie miała racji, odwołując się do art. 32 ust. 11 ustawy, ale obowiązek potwierdzenia dostawy przez odbiorcę wynika z rozporządzenia ministra finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. nr 160, poz. 1075 ze zm.).
Zarówno wyrok ten, jak i interpretację katowickiej izby uchylił Naczelny Sąd Administracyjny. W ustnym uzasadnieniu sędzia Arkadiusz Cudak wyjaśnił, że warunek ograniczający możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego powinien być zawarty w ustawie, a w momencie, gdy spółka o nie pytała, ustawa nie przewidywała potwierdzenia odbioru na dokumencie dostawy. Zdaniem NSA podstawą prawną takiego wymogu nie mogło być rozporządzenie, na które powołał się gliwicki sąd, ponieważ delegacja ustawowa nie wskazywała, by miało ono regulować kwestie potwierdzenia dostawy wyrobów węglowych.
Wyrok NSA jest kolejnym korzystnym w tej sprawie dla podatników. Poprzedni zapadł 14 marca 2014 r. (sygn. akt I FSK 501/13).
Od 20 września 2013 r. obowiązują nowe przepisy. Wynika z nich, że sprzedaż węgla pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi w ogóle nie podlega opodatkowaniu akcyzą i wystawienie dokumentu dostawy nie ma żadnego znaczenia.
Ustawa nadal przewiduje zwolnienie przy sprzedaży węgla na cele opałowe (np. węgiel zużywany w procesie produkcji energii elektrycznej lub wyrobów energetycznych czy przez gospodarstwo domowe). Obecnie jednak, aby taka sprzedaż mogła być zwolniona z podatku, sprzedawca musi wystawić dokument dostawy lub fakturę, a finalny nabywca powinien potwierdzić podpisem nabycie tych wyrobów. Podpis potwierdzający może być złożony na dokumencie dostawy lub fakturze lub też w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a finalnym nabywcą. Wymóg posiadania potwierdzonego przez odbiorcę dokumentu dostawy wynika obecnie wprost z ustawy.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 840/13.