Spółka osobowa musi sporządzić wykaz majątku, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o PIT – orzekł gliwicki WSA.
Wyrok dotyczy spółki, której wspólnikami byli małżonkowie. Gdy zdecydowali się na rozwód, podpisali ugodę, na podstawie której mężowi za odpłatnością przyznano 5 proc. wkładu wniesionego do spółki przez żonę. Zarazem zwiększono jego prawo do udziału w zysku z 90 proc. do 95 proc. Spółka spytała dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, czy miała obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o PIT.
Przepis ten nakazuje go sporządzić m.in. w razie wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej prawa handlowego (w tym spółki jawnej). Dyrektor odpowiedział, że obowiązek ten ciąży na spółce, a nie na podatniku, czyli w tym wypadku na wspólniku występującym ze spółki. Spółka jawna jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków, a zarazem właścicielem określonych składników majątku, prowadzi księgi podatkowe oraz ewidencje i rejestry. To na niej ciąży obowiązek sporządzenia wykazu, ponieważ posiada ona całą dokumentację – stwierdził dyrektor izby. WSA w Gliwicach podzielił tę argumentację. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 21 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1466/13 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia