Podatniczka i jej małoletni syn uzyskali od 31 stycznia 2013 r. prawo do niemieckiej renty wdowiej oraz sierocej. Świadczenia były wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych i przysługiwały w związku ze śmiercią jej męża, który w latach 1997 - 2004 pracował za naszą zachodnią granicą. Dzięki temu co miesiąc podatniczka otrzymywała na konto niecałe 41 euro renty, a jej syn 27,69 euro. Od tej niewielkiej kwoty bank potrącał jeszcze zaliczkę na podatek według stawki 18 proc. Zdziwiona podatniczka zapytała izbę skarbową, czy pieniądze jej i syna nie powinny być wolne od PIT zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez Polskę i Niemcy.

Sama tak właśnie uważała. Potwierdziła to izba skarbowa. Przypomniała, że skoro zarówno renta wdowia jak i sieroca pochodzą z zagranicznego obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych to zastosowanie ma wobec nich art. 18 ust. 2 międzynarodowej umowy podatkowej (Dz. U. z 2005 r. nr 12, poz. 90). Z niego zaś wynika, że podatek od rent sierocych i wdowich mogą pobierać tylko Niemcy.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 lutego 2014 r. nr ILPB2/415-1158/13-3/ES