Wsparcie dla osób budujących systemem gospodarczym w programie Mieszkanie dla Młodych i zwrot VAT za materiał budowlane jest jednorazowe.
Część kosztów zakupu materiałów budowlanych zwracana jest na wniosek inwestora. W odróżnieniu od obecnych zasad – będzie go można złożyć tylko raz. Nieprzekraczalny termin to 31 grudnia roku, w którym otrzymamy pozwolenie na użytkowanie wybudowanej nieruchomości.
Organami uprawnionymi do zwrotu pozostaną urzędy skarbowe (właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy). Osoba będąca w związku małżeńskim może złożyć wniosek wspólnie z mężem lub żoną albo sama (wówczas uznaje się, że została do tego upoważniona). Na potrzeby zwrotu za małżonków nie uznaje się osób będących w sądownie orzeczonej separacji.
Szczegółową treść wniosku o zwrot określa art. 23 ustawy o MdM. Istotnym, nowym elementem będzie oświadczenie o spełnieniu warunku braku posiadania własnego mieszkania. Obecnie – mimo że nie obowiązuje urzędowy druk wniosku – urzędy skarbowe w całej Polsce posługują się jednolitym formularzem. Należy się spodziewać, że – odpowiednio zmodyfikowany – będzie on także funkcjonował w ramach ustawy o MdM.
Do wniosku trzeba obowiązkowo dołączyć kopie faktur oraz pozwolenia na budowę.
W sprawie zwrotu urząd wydaje decyzję. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek nie budzi wątpliwości.
Ile trzeba czekać
Zwrot wypłacany jest w terminie:
● 25 dni od doręczenia decyzji,
● 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (jeśli organ nie wydaje decyzji).
Sposób wypłaty należy określić we wniosku (rachunek bankowy, w kasie urzędu albo pocztą).