Podmioty, których przychody netto w 2013 roku osiągną co najmniej wartość 5 059 560 zł, od 1 stycznia 2014 r. będą musiały prowadzić pełną rachunkowość. Dotyczy to jednak tylko osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych.
Reklama
Wspomniany limit przychodów to wynik przeliczenia na walutę polską kwoty 1,2 mln euro po ogłoszonym wczoraj (30 września) przez Narodowy Bank Polski średnim kursie, który wynosi 4,2163 zł/euro. Przypomnijmy, że limit dla zaprowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2013 r. wynosił 4 936 560 zł.
Co ważne, zgodnie z ustawą o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) do wspomnianej wartości limitu wlicza się przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Z kolei ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) mówi o przychodach z działalności gospodarczej. A to szerszy zakres niż ten, do którego odwołuje się ustawa o rachunkowości. Nie uwzględnia ona bowiem np. wartości otrzymanych dotacji, odszkodowań czy kwot uzyskanych ze sprzedaży środków trwałych. Tymczasem organy podatkowe przy badaniu, czy podmiot ma obowiązek prowadzenia ksiąg, korzystają z przepisów ustawy o PIT.
Przejście na księgi po osiągnięciu przychodów w wysokości co najmniej 1,2 mln euro nie wywołuje konieczności przekazywania takiej informacji do urzędu skarbowego.
Taki obowiązek powstaje tylko, gdy podmiot robi to dobrowolnie (gdy poziom jego przychodów nie przekroczył 1,2 mln euro). Wówczas musi przed rozpoczęciem roku obrotowego, w którym księgi zostaną zaprowadzone, powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.