Podatniczka – osoba fizyczna ma akcje SKA. Zwróciła się do ministra finansów z wnioskiem o interpretację, jak powinna opodatkować otrzymanie nowych papierów. Wyjaśniła, że walne zgromadzenie spółki podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych. Na ten cel spółka przekaże środki zgromadzone na kapitale zapasowym, pochodzące z agio (różnica między ceną emisyjną a wartością nominalną wcześniej wyemitowanych akcji). Akcje przydzielone (nabyte) w tym trybie nie wymagają objęcia. Będą przysługiwały akcjonariuszom, w tym skarżącej, w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym.

W ocenie podatniczki przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.) nie wiążą z powyższymi zdarzeniami obowiązku podatkowego.

Minister potwierdził, że w przypadku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji nie będzie musiała zapłacić PIT. Jeśli dostanie nowe akcje, to powinna odprowadzić daninę. Organ uzasadnił, że będą one dywidendą rzeczową, którą trzeba opodatkować.

WSA w Opolu uznał stanowisko ministra za nieprawidłowe. Orzekł, że obowiązek podatkowy u akcjonariusza SKA powstaje dopiero w momencie wypłaty dywidendy, co potwierdziła uchwała siedmiu sędziów NSA (z 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12). Nie można przyjąć, że przychód w postaci dywidendy powstaje w momencie przydzielenia akcjonariuszom papierów wartościowych z nowej emisji. Moment uzyskania dochodu z akcji (dywidendy) nie jest tożsamy z momentem ich nabycia. Oznacza to, że wnioskodawczyni nie musi płacić PIT w związku z przyznaniem jej akcji. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Opolu z 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Op 331/13.