Nowe zasady naliczania PIT od sprzedaży papierów wartościowych pozwalają odliczyć od przychodu wydatki na zakup odziedziczonych udziałów poniesione przez spadkodawcę.
Dochód ze zbycia darowanych lub odziedziczonych papierów wartościowych podlega opodatkowaniu, przy czym sprzedający ma prawo skorzystać z limitowanego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Posłowie PO proponują rozszerzenie przywilejów podatkowych przysługujących zbywcom.

Powiększony katalog

Projektowane zmiany w ustawie o PIT dotyczą dwóch zasadniczych kwestii. Pierwsza to zakres zwolnienia z opodatkowania. Zgodnie z obowiązującym art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) zwolnienie obejmuje dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Po zmianach przepis ograniczony zostanie do dochodów uzyskanych ze zbycia papierów wartościowych otrzymanych tylko w drodze darowizny (ale już nie spadku). Zachowana zostanie przy tym dotychczasowa konstrukcja zwolnienia, które nadal limitowane będzie kwotą zapłaconego podatku od darowizny. Rozszerzono jednak katalog papierów wartościowych, których zbycie uprawnia do skorzystania z preferencji podatkowej w PIT. I tak zwolnieniu będzie podlegał nie tylko dochód ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną, ale również ze zbycia: udziałów albo wkładów w spółdzielni, innych papierów wartościowych niż akcje oraz tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, wskazuje, że pomimo tych zmian zwolnienie w dalszym ciągu będzie miało dla większości podatników charakter czysto teoretyczny.
– Chodzi tu o podatników otrzymujących darowizny od osób najbliższych. W takich okolicznościach bowiem u obdarowanego po spełnieniu określonych warunków obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej darowizny nie występuje – komentuje ekspert.

Uwzględnione koszty

Projekt PO wprowadza zasadnicze zmiany w przypadku zbywania papierów wartościowych, które podatnik otrzymał w spadku.
– Zmiana zakłada rezygnację z dotychczasowej konstrukcji zwolnienia na rzecz uwzględnienia przy sprzedaży papierów wartościowych wydatków na ich nabycie poniesionych przez spadkodawcę – podkreśla Dominika Dragan-Berestecka.
Innymi słowy, wydatki takie będą kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych. W ocenie naszej rozmówczyni zmiana ta jest korzystna dla spadkobierców, którzy (podobnie jak w przypadku darowizn) są zwolnieni z podatku od spadków i darowizn, gdy dziedziczą po osobach najbliższych. Proponowane zmiany skutkować będą u nich zmniejszeniem obciążenia podatkowego w przypadku sprzedaży aktywów nabytych w spadku. – Opodatkowana będzie bowiem jedynie różnica między wydatkami na nabycie papierów wartościowych poniesionymi przez spadkodawcę a ceną uzyskaną przy ich zbyciu – podkreśla Dominika Dragan-Berestecka.
Projekt jest przed pierwszym czytaniem w Sejmie. Zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny:
Czeka na I czytanie