Sytuacja akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej jest szczególna. Dlatego jeśli otrzymuje majątek likwidacyjny firmy, musi go opodatkować – orzekł WSA w Poznaniu.
Podatniczka – akcjonariusz SKA – przewidywała, że spółka zostanie zlikwidowana. W rezultacie kobieta miała otrzymać niektóre składniki jej majątku: pieniądze, ruchomości i nieruchomości. We wniosku o interpretację zapytała, czy będzie to jej przychód. Sama uważała, że w momencie likwidacji go nie uzyska. Jej zdaniem przychód może powstać dopiero, gdy dojdzie do zbycia otrzymanego składnika majątku, o ile będzie miało ono charakter odpłatny i nastąpi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja SKA. Wynika to z literalnej wykładni art. 14 ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Przepis ten przewiduje, że przychodem nie są ani pieniądze, ani inne składniki majątku, które otrzymuje wspólnik spółki osobowej w związku z jej likwidacją.
Minister finansów i sąd mieli jednak inne zdanie. WSA wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FPS 6/12) udział akcjonariusza w SKA jest działalnością inwestycyjną, a nie operacyjną i jego przychód jest związany z wypłatą dywidendy, a nie z bieżącą działalnością firmy. Artykuł 14 ust. 3 ustawy o PIT nie ma więc zastosowania wprost do akcjonariusza SKA, bo należy go rozumieć w duchu uchwały NSA. W konsekwencji podatniczka w związku z likwidacją majątku spółki uzyska przychód, który musi opodatkować. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 4 września 2013 r., sygn. akt I SA/Po 160/13.