Wypłacane przez komornika zaległe świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie.
Rodzice podatniczki rozwiedli się w 1999 r., gdy miała 16 lat. Sąd okręgowy zasądził wówczas dla niej alimenty w wysokości 1200 zł miesięcznie, które ojciec powinien przekazywać matce. Nie wywiązywał się jednak z tego obowiązku regularnie. W 2009 r. 26-letnia już podatniczka wystąpiła do sądu o nadanie powyższemu wyrokowi klauzuli wykonalności. W 2010 r. komornik sądowy wszczął egzekucję i od stycznia 2010 r. wypłaca skarżącej alimenty w wysokości od ok. 500 zł do ok. 1680 zł miesięcznie. Podatniczka uznała, że nie podlegają one opodatkowaniu, ponieważ zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2006 r. alimenty wypłacone na rzecz dzieci nie stanowiły przychodu. Mimo że dostała pieniądze po tej dacie, to i tak nie powinny być one opodatkowane: gdyby przecież otrzymała je terminowo, podatku by nie płaciła. Minister finansów ocenił jednak, że kwota alimentów stanowiąca nadwyżkę ponad 700 zł miesięcznie liczona za każdy miesiąc oddzielnie stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) i podlega opodatkowaniu. Kwoty miesięczne poniżej 700 zł są zwolnione z podatku. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Alimenty są zaliczane do przychodów z innych źródeł. Jak wynika z kolei z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. wolne od podatku dochodowego są alimenty: na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, a także na rzecz innych osób, o ile otrzymały je na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał, że minister prawidłowo powołał się na art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Do kwot wypłaconych w 2009 r. i kolejnych należało stosować przepisy obowiązujące po 1 stycznia 2007 r. W przypadku osób 25-letnich i starszych zwolnione z daniny są jedynie alimenty do kwoty 700 zł miesięcznie. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 23 sierpnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 90/13.