W większości przypadków podatek nie wystąpi. Zależy to jednak od tego, komu i na jakiej podstawie wypłacane są pieniądze. Danina nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia.

Czy zwolnienie zawsze obejmuje całą kwotę

W wyroku rozwodowym sąd okręgowy przyznał podatniczce alimenty od byłego męża w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Czy będą one zwolnione z podatku w całości?
Inaczej niż w przypadku alimentów na rzecz dzieci, ustawodawca określił szczególne warunki zwolnienia z PIT takich świadczeń, jeśli są one wypłacane innym osobom. Chodzi tu o alimenty otrzymywane przykładowo przez byłego małżonka czy przez rodzica (zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo).
Są dwa ograniczenia w korzystaniu ze zwolnienia. Pierwsze dotyczy podstawy wypłaty alimentów, tj. muszą być one przyznane wyrokiem sądu lub ustalone w ugodzie sądowej. Drugie odnosi się do wysokości świadczenia. Zwolnienie obejmuje tylko kwoty do 700 zł miesięcznie. Jeśli alimenty są wyższe, to ta nadwyżka stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu PIT.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy jest PIT przy jednorazowej wypłacie dla dziecka

Ojciec 14-latki sprzedał nieruchomość i w obecności notariusza spłacił jednorazowo zaległe alimenty w wysokości 15 tys. zł. Czy kwota ta jest opodatkowana?
Alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 lat, są w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli chodzi o pojęcie alimentów, to przepisy podatkowe nie wprowadzają tu własnej definicji. Zastosowanie mają więc ogólne regulacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wynika z nich, że na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać (wyjątkiem są sytuacje, gdy posiada ono majątek przynoszący dochody wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania).
W przypadku dzieci – poza kryterium wieku – ustawa o PIT nie przewiduje innych ograniczeń zwolnienia alimentów z podatku. W praktyce nie będzie miało znaczenia to, że kwota została przekazana aktem notarialnym, ani że wypłata miała charakter jednorazowy. Ustawodawca nie ograniczył również wysokości zwolnionych z PIT alimentów na dzieci. Preferencja podatkowa zawsze obejmuje całe kwoty.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 133 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).

Czy na ulgę ma wpływ niepełnosprawność

27-latka otrzymuje rentę socjalną. Matka wypłaciła jej zaległe alimenty. Czy jako osoba pełnoletnia może korzystać ze zwolnienia z PIT?
W przypadku alimentów wypłacanych na rzecz dzieci warunkiem zwolnienia z opodatkowania zasadniczo jest to, że nie mogą mieć one ukończonych 25 lat. Nie zawsze jednak trzeba spełnić kryterium wieku. Ustawodawca w szczególny sposób potraktował bowiem osoby, które są uprawnione do określonych świadczeń w związku z niepełnosprawnością. Chodzi o zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny oraz rentę socjalną. Jeśli dziecko pobiera jedno z takich świadczeń i otrzymuje alimenty od rodzica, to są one w całości zwolnione z PIT i nie ma tu znaczenia wiek dziecka. Podatniczka nie zapłaci więc podatku.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy objęte PIT alimenty wykazuje się w zeznaniu

Podatniczka ma niewielką rentę, która nie pokrywa kosztów utrzymania i leczenia. Roczny podatek dochodowy rozlicza jej ZUS. Od lutego 2013 r. otrzymuje zasądzone od córki alimenty w wysokości 1 tys. zł. Czy alimenty powinna wykazać w złożonym samodzielnie zeznaniu rocznym?
Przy czym w opisanej sytuacji opodatkowaniu podlega tylko kwota alimentów ponad sumę 700 zł miesięcznie (a więc 300 zł miesięcznie). W pozostałej części alimenty są zwolnione z PIT.
Z kwoty podlegającej opodatkowaniu trzeba się rozliczyć. Alimenty kwalifikowane są do innych źródeł przychodów. Wynika to wprost z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, który do tej kategorii przychodów zalicza w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, zwroty i wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia.
Alimenty jako przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Jednocześnie są to kwoty, od których podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek, nie występuje tu też instytucja płatnika. Właściwym formularzem do wykazania takich świadczeń będzie PIT-36.
Otrzymane alimenty w części podlegającej opodatkowaniu (nadwyżki ustalone za każdy miesiąc oddzielnie) trzeba zsumować i uwzględnić w tym zeznaniu rocznym. Podatniczka wykaże w nim jednocześnie uzyskiwaną z ZUS rentę. W takiej sytuacji otrzymane rozliczenie roczne z organu rentowego wykorzysta jako informację o wysokości świadczeń, którą powinna również wpisać do zeznania. Podatek zostanie obliczony od całości dochodów podlegających opodatkowaniu skalą.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy odsetki mogą być opodatkowane

Matka otrzymała właśnie spłatę odsetek od zaległych alimentów na dziecko. Wcześniej dostała należność główną, która była zwolniona z podatku. Podatniczka dowiedziała się w urzędzie skarbowym, że od samych odsetek podatek trzeba jednak zapłacić. Czy to prawda?
Organy podatkowe konsekwentnie twierdzą, że takie odsetki podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z kodeksem cywilnym (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli dłużnik nie spełnia w terminie świadczenia pieniężnego, to wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Uprawnienie to przysługuje wierzycielowi nawet, jeśli nie poniósł on żadnej szkody, a także gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Urzędnicy skarbowi argumentują, że odsetki za zwłokę są świadczeniem ubocznym, niezależnym od tego, czy i w jakiej wysokości podatnik poniósł szkodę. Ich konsekwencje podatkowe należy rozpatrywać niezależnie od świadczenia głównego, w tym przypadku – alimentów.
Co to oznacza w praktyce? Odsetki zasadniczo są przychodem podlegającym opodatkowaniu, z wyjątkiem tych sytuacji, gdy zostały wyraźnie zwolnione z PIT. Żadne z regulowanych ustawowo zwolnień nie dotyczy jednak odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty alimentów. Wypłacone odsetki będą więc przychodem podatniczki (z innych źródeł), który trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym za rok, w którym zostały jej wypłacone. Potwierdza to np. interpretacja wydana 9 sierpnia 2013 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/1/415-513/13/MZ).
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 95, pkt 127 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy jest podatek od świadczeń alimentacyjnych

Ojciec dziecka jest dłużnikiem alimentacyjnym. W związku z bezskutecznością egzekucji jego była żona – w imieniu uprawnionego dziecka – ubiega się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Czy wypłacane kwoty będą pomniejszone o PIT?
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z sądu lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Szczegółowe zasady i warunki ubiegania się o takie świadczenia reguluje ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości aktualnie ustalonych alimentów, jednakże nie większej niż 500 zł.
Podatniczkę interesują podatkowe konsekwencje wypłaty takich świadczeń. Są one zwolnione z daniny, przy czym nie stosuje się tutaj preferencji odnoszącej się do alimentów (art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT). Ustawodawca odrębnie uregulował zwolnienie, które ma zastosowanie m.in. do świadczeń pieniężnych otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). W praktyce oznacza to, że kwoty wypłacane z funduszu alimentacyjnego będą obojętne podatkowo – nie będzie od nich potrącona zaliczka na PIT ani nie trzeba ich będzie wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).

Czy becikowe podlega daninie dla fiskusa

Podatniczka w grudniu urodzi dziecko. Będzie się ubiegać o becikowe. Czy wypłacone świadczenie zostanie pomniejszone o podatek?
Ustawa o PIT zwalnia z podatku należności otrzymane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Chodzi tu o następujące rodzaje świadczeń:
zasiłek rodzinny;
dodatki do zasiłku rodzinnego;
świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne);
zapomogę wypłacaną przez gminy z tytułu urodzenia dziecka (rada gminy może ją przyznać mieszkańcom w uchwale);
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwaną popularnie becikowym.
Z podatku dochodowego zwolnione są wszystkie powyższe należności, których podstawą wypłaty jest ustawa o świadczeniach rodzinnych. Warto dodać, że ustawa o PIT wprost zwalnia z opodatkowania także zasiłki porodowe. Obecnie taką funkcję pełni dodatek porodowy, który jest jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego (a więc też jest objęty zwolnieniem). Ustawodawca przewiduje ponadto zwolnienie dla jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia się dziecka, wypłacanych z funduszy związków zawodowych.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 8, pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).